Komisja wzywa Belgię Czechy i Polskę do ochrony mieszkańców przed smogiem

18 lutego 2021, 16:45 Alert

Komisja Europejska wzywa Belgię, Czechy i Polskę do przestrzegania wymogów dyrektywy w sprawie czystszego powietrza dla Europy. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w dyrektywie państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia planów ochrony powietrza, aby zapewnić podjęcie odpowiednich środków w celu jak najkrótszego okresu przekroczenia.

Smog. Fot. Pixabay
Smog. Fot. Pixabay

Europejski Zielony Ład, z ambicją Zero Zanieczyszczeń, kładzie duży nacisk na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, które jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zdrowie ludzi. Dwutlenek azotu (NO2) pochodzi głównie z działalności człowieka, takiej jak ruch drogowy, w szczególności z pojazdów z silnikiem diesla, oraz z przemysłu. Ten rodzaj zanieczyszczenia jest przyczyną poważnych chorób, takich jak astma i upośledzenie czynności płuc. Pełne wdrożenie norm jakości powietrza zapisanych w prawodawstwie UE ma kluczowe znaczenie dla skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Prawodawstwo UE dotyczące otaczającego powietrza pozostawia państwom członkowskim wybór instrumentów zapewniających zgodność z ustalonymi normami jakości powietrza. Pomimo zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia obywatelom dobrej jakości powietrza, zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi problem w wielu miejscach, a sytuacja jest szczególnie poważna na obszarach miejskich.

W Belgii wartości dopuszczalne dla dwutlenku azotu (NO2) zostały przekroczone w strefie jakości powietrza w Brukseli od 2010 roku, a w strefie jakości powietrza w Antwerpii od 2015 roku. Ponadto w strefie jakości powietrza w Charleroi punkt pobierania próbek musi należy ustanowić w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza spowodowanego ruchem drogowym. W Czechach roczne dopuszczalne wartości NO2 zostały przekroczone w aglomeracji praskiej i obecnie nie ma tam obowiązującego planu ochrony powietrza. W Polsce roczne dopuszczalne wartości NO2 zostały przekroczone w czterech aglomeracjach (warszawskiej, krakowskiej, wrocławskiej i górnośląskiej). Raporty pokazują, że środki podjęte w celu rozwiązania problemu przekroczeń NO2 nie są wystarczające, aby utrzymać jak najkrótsze okresy przekroczenia. Ponieważ kraje nie wypełniły jeszcze swoich zobowiązań, Komisja przesyła im teraz uzasadnione opinie. Belgia, Czechy i Polska mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja Europejska/Michał Perzyński