Koncesje na ropę i gaz w Polsce na nowych zasadach. Będą nowe przetargi

29 czerwca 2015, 06:33 Alert

(Ministerstwo Środowiska)

Szczelinowanie hydrauliczne w USA.

Zgodnie ze znowelizowaną 11 lipca 2014 r. ustawą prawo geologiczne i górnicze minister środowiska, corocznie, w terminie do 30 czerwca, ogłasza, jakie obszary zostały wytypowane do przetargów na udzielenie koncesji dotyczących ropy i gazu w następnym roku.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Ministerstwo Środowiska opublikowało 26 czerwca 2015 r. informację o zaplanowanych obszarach, przewidzianych do przeprowadzenie przetargów na udzielenie koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz wydobywczych ropy i gazu. Przetargi odbędą się od 1 stycznia 2016 r. Według informacji resortu wybór obszarów poprzedziła ocena możliwości występowania złóż węglowodorów przygotowana przez państwową służbę geologiczną we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Kryteria wytypowania obszarów, oprócz ich perspektywiczności, obejmowały także: cel poszukiwań, stopień rozpoznania geologicznego oraz dostępność dla prac poszukiwawczych.

Wybrane obszary są wg oceny MŚ najbardziej perspektywiczne dla odkrycia złóż węglowodorów.

– Nowela prawa geologicznego weszła w życie na początku b.r. roku, ale to dziś rozpoczynamy jej praktyczne zastosowanie w odniesieniu do węglowodorów, publikując pierwsze obszary przetargowe dotyczące ropy i gazu. Mam nadzieję, że potencjał drzemiący w wytypowanych przez nas lokalizacjach zainteresuje przedsiębiorców – powiedział Sławomir Brodziński, Główny Geolog Kraju na spotkaniu z dziennikarzami 26 czerwca.

Obszarów przetargowych jest 10. Są to: Wolin, złoża konwencjonalne (608,28 km2), Bytów (złoża niekonwencjonalne, gaz z łupków ( 784,24 km2), Piła, złoża konwencjonalne ( 942,19 km2), Chodzież, złoża konwencjonalne (1172,24 km2), Leszno złoża konwencjonalne (965,84 km2), Malanów, złoża konwencjonalne i gaz zamknięty (956,21 km2), Ryki (968,42 km2), Proszowice złoża konwencjonalne (819,75 km2), Błażowa złoża konwencjonalne (270, 06 km2), Międzyrzecze, złoża niekonwencjonalne, metan z pokładów węgla kamiennego (18,899 km2) . W sumie mamy przede wszystkim 7 obszarów perspektywicznych dla konwencjonalnych złóż węglowodorów. Dla złóż niekonwencjonalnych są trzy obszary, po jednym dla gazu zamkniętego (razem ze złożami konwencjonalnymi), gazu z łupków oraz metanu z pokładów węgla kamiennego.

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska podkreślali, że w przypadku obszarów perspektywicznych dla występowania złóż konwencjonalnych, oprócz już wymienionych kryteriów, brano pod uwagę ich położenie – tak, aby obszary rozlokowane były, w miarę możliwości, w różnych częściach kraju i obejmowały różne formacje geologiczne. W przypadku trzech obszarów perspektywicznych dla złóż niekonwencjonalnych oparto się na wynikach opracowań państwowej służby geologicznej z ostatnich kilku lat, w tym na wynikach raportu dotyczącego prognostycznych zasobów gazu ziemnego w zwięzłych skałach zbiornikowych.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą prawo geologiczne i górnicze działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż może być wykonywana tylko po uzyskaniu koncesji, której udziela minister środowiska. Koncesja wydawana jest na okres od 10 do 30 lat i dzieli się na dwie fazy: poszukiwania i rozpoznawania (do 5 lat, z możliwością przedłużenia o 2 lata) oraz wydobywania.

Nowością wprowadzoną przez znowelizowaną ustawę jest przepis, wg którego koncesja udzielana jest wyłącznie w trybie przetargu. Udział w przetargu wymaga uzyskania przez firmę zainteresowaną przetargiem pozytywnej oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym (to również nowe rozwiązanie), które przeprowadza minister środowiska we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefem Agencji Wywiadu. W postępowaniu kwalifikacyjnym oceniane jest doświadczenie firmy-wnioskodawcy w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów. Ustala się także, czy wnioskodawca znajduje się pod kontrolą podmiotu z państwa trzeciego i czy ta kontrola może zagrażać bezpieczeństwu państwa. To należy do zadań ABW i AW w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Ocena zachowuje ważność przez 5 lat i uprawnia do wielokrotnego startu w przetargach.

Po wytypowaniu do przetargów na obszary koncesyjne, firmy zainteresowane udziałem w przetargach, od 1 lipca b.r. będą miały czas na wystąpienie do Ministerstwa Środowiska o uzyskanie oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Ogłoszenie przetargów na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż nastąpi w 2016 roku. Informacja o przetargach zostanie umieszczona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.