Kovacevic: Lokomotywy Griffin będą produkowane w Chorwacji

2 czerwca 2014, 10:24 Infrastruktura

Pro­du­cent loko­mo­tyw NEWAG Gli­wice oraz chor­wacka firma Duro Dako­vić Spe­ci­jalna Vozila, jedna ze spółek nale­żą­cych do Duro Dako­vić Hol­ding pod­pi­sały umowę o współ­pracy obej­mu­jącą usta­le­nie zało­żeń wspól­nej budowy czte­ro­osio­wej, jednosystemowej loko­mo­tywy elek­trycz­nej Grif­fin, typu E4ACU przeznaczonej do eksploatacji m.in. przez chorwackiego operatora towarowego, HŽ Cargo

– Wdro­że­nie współ­pracy ze znaną pol­ską spółką Newag gwa­ran­tuje wza­jemne korzy­ści dla gospo­da­rek oby­dwu kra­jów. Jest to duże wyda­rze­nie dla Duro Daković – poinformował, przy okazji podpisania porozumienia z Newagiem Vla­di­mir Kovačevic, pre­zes zarządu Duro Dako­vić Spe­ci­jalna Vozila.

Prezes wyjaśnił, że jest tak, ponieważ pro­duk­cja loko­mo­tyw powróci do Sla­von­skiego Brodu po 23. latach.

– Jed­no­cze­śnie po raz pierw­szy w Duro Daković mamy szansę na pro­duk­cję  loko­mo­tyw elektrycz­nych – dodał Kovacevic. – Umowa pozwala nam na sprzedaż loko­mo­tyw wyproduko­wa­nych w Chor­wacji w kra­jach UE oraz na ryn­kach poza UE.

Prezes zaznaczył: – cie­szy mnie, że nasza firma, spółka, która przed wojną na Pół­wy­spie Bałkań­skim posia­dała doświad­cze­nie w pro­duk­cji loko­mo­tyw spali­no­wych, a obec­nie produkuje wagony towa­rowe, została uznana za cen­nego part­nera posia­da­ją­cego know-how i kom­pe­ten­cje konieczne do wdro­że­nia tej wyma­ga­ją­cej tech­no­lo­gii.

– Mając na uwa­dze zapotrze­bo­wa­nie HŽ Cargo na loko­mo­tywy, mamy nadzieję, że dzięki produk­tom dobrej jako­ści, kon­ku­ren­cyj­nym cenom oraz pakie­towi dodat­ko­wych korzy­ści, wspól­nie z NEWAG Gli­wice zdo­bę­dziemy zaufa­nie tego przewoźnika – zakończył Vla­di­mir Kovačevic.

Elek­tryczna loko­mo­tywa Grif­fin prze­zna­czona jest to pro­wa­dze­nia pocią­gów towa­ro­wych o masie do 3200 t z pręd­ko­ścią do 160km/h oraz pocią­gów pasa­żer­skich z prędko­ścią do 200 km/h. Poza wspólną pro­duk­cją i trans­fe­rem zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii oraz know-how w zakre­sie budowy loko­mo­tyw elek­trycz­nych Duro Dako­vić będzie sprzedawał wyprodukowane loko­mo­tywy na ryn­kach trze­cich, a NEWAG Gli­wice sprzedawał będzie wagony towa­rowe pro­du­ko­wane przez Chorwatów na rynku pol­skim i w innych krajach.

Źródło: Newag SA