font_preload
PL / EN
Środowisko 16 lutego, 2016 godz. 14:00   
REDAKCJA

KPMG: Integracja to klucz do sukcesu gospodarki cyrkulacyjnej

promo-konferencja

Jak przekonać mieszkańców do współdziałania na rzecz ochrony środowiska? Jak nawiązać współpracę z przedsiębiorcami? Gdzie znaleźć argumenty za współpracą międzysamorządową? To niektóre z pytań, które padły podczas debaty pt. „Ochrona klimatu a rozwój miast” z udziałem prelegentów i zaproszonych gości podczas II Forum Ochrony Środowiska w Warszawie, moderowanej przez Mirosława Proppé, partnera, szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Z dyskusji wyłania się pogląd, że ochrona środowiska nie jest już prostym wyzwaniem, na które można odpowiedzieć inwestycjami technologicznymi, np. w oczyszczalnie ścieków czy system wodociągowy. Świadome korzystanie z transportu publicznego, sortowanie odpadów czy współpraca na rzecz ochrony powietrza wymagają wielopoziomowej integracji myśli i działań.

Paneliści jednogłośnie podkreślili, że przez ostatnie 10-15 lat miasta dokonały wielkich działań inwestycyjnych. Zadania te wydawały się ogromne na początku tej drogi, ale dziś są niczym wobec bardziej skomplikowanych obecnych wymagań. Jako najtrudniejszy element została wskazana współpraca lokalna z przedsiębiorcami i mieszkańcami miasta. Podkreślono także ważność komunikacji i uświadamiania, że inwestycje proekologiczne nie zawsze dają efekt „zysku”, ale często pozwalają uniknąć większych opłat, jak również zwrócono uwagę na wzrost znaczenia organizacji stowarzyszeniowych, które stają się coraz bardziej miejscem wymiany najlepszych praktyk i wspólnego wpływania samorządów na kształtowanie regulacji prawnych. Wskazano, że rolą władz centralnych jest ustanawianie mechanizmów działania, takich jak Krajowy Program Oczyszczania Powietrza, dających samorządom swobodę działania w oparciu o stworzone mechanizmy.

Integracja jest słowem kluczem do sukcesu – nawiązuje do debaty podczas II Forum Ochrony Środowiska Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej –  i dodaje – bez integracji na trzech poziomach: 1) współpracy międzysamorządowej, 2) świadomego uczestnictwa społeczeństwa i przedsiębiorców oraz 3) planowania przestrzennego, nie będziemy w stanie zrobić kolejnego kroku w kierunku wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej. W przeciwnym wypadku, wysokie koszty korzystania ze środowiska zahamują rozwój tych społeczności, które nie nauczą się współpracy.

Wyzwania z jakimi spotykają się w ostatnich latach samorządy to współzależności. Np. ochrona czystości powietrza nie zależy już od jednej gminy – podłączenie większości mieszkańców do nowoczesnej sieci cieplnej nie rozwiązuje problemu zanieczyszczenia wynikającego z spalin samochodowych czy pochodzących z sąsiednich gmin. Jeden z ważniejszych składników odpadów – plastikowe torby zakupowe – mogą zostać wyeliminowane przez odgórne decyzje (przepisy), będące poza jurysdykcją samorządową.

Wprowadzenie gospodarki cyrkulacyjnej nie jest łatwym zadaniem. Jest ona szansą na dalszy rozwój, ale to skomplikowany system naczyń połączonych. Do jej zbudowania potrzeba długodystansowych liderów zmiany, współpracy na wszystkich szczeblach oraz upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk – podsumowuje debatę podczas II Forum Ochrony Środowiska Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: KPMG