Przemysł chce importować energię spoza Polski. PSE nie może pomóc

28 września 2018, 13:15 Alert
energia elektryczna kabel

Nie ma obecnie możliwości udostępniania przez PSE długoterminowych zdolności przesyłowych energii – poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel, w odpowiedzi na interpelację poselską dot. możliwości wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających przemysłowi zakup energii w kontraktach terminowych bezpośrednio u zagranicznych dostawców.

Wiceminister energii Tadeusz Skobel odpowiedział, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne cyklicznie wykonują analizy i wyznaczają maksymalne, możliwe do udostępnienia dla potrzeb realizacji wymiany transgranicznej długoterminowe zdolności przesyłowe (roczne i miesięczne), a stosowne informacje w tym zakresie są publikowane na stronie internetowej PSE.

„Aktualnie wyniki przedmiotowych analiz wskazują, że nie ma możliwości udostępniania długoterminowych zdolności przesyłowych w formie pasma (produkt BASE) dla horyzontu miesięcznego oraz rocznego, których fizyczna realizacja byłaby możliwa przez OSP przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy KSE i systemów połączonych. Udostępnianie przez PSE zdolności przesyłowych w długich horyzontach czasowych wiązałoby się bowiem z koniecznością stosowania przez OSP na dużą skalę kosztowych środków zaradczych. Mając na uwadze fakt, że koszty zastosowania tych środków zostałyby przeniesione przez taryfę przesyłową PSE, a tym samym obciążały wszystkich odbiorców końcowych w Polsce, takie działanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione” – napisał wiceminister.

Poinformował, że PSE, wraz z pozostałymi OSP regionu środkowowschodniej i środkowo-zachodniej Europy (region CORE), prowadzą intensywne prace nad opracowaniem metodologii skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych w horyzoncie długoterminowym, która ma spełniać wymagania wytycznych FCA (dotyczących długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych). Zatwierdzenie metodologii jest przewidywane na początku 2019 r., a jej testy mają być przeprowadzane w pierwszej połowie 2019 r. w ramach prac OSP regionu CORE.

„Należyte skoordynowanie wyznaczania zdolności przesyłowych pozwoli na uwzględnienie wpływu poszczególnych transakcji na przepływy na wszystkich granicach regionu. W wyniku tego nastąpi znaczne ograniczenie przepływów nieplanowanych, co w konsekwencji, wraz z realizowanymi obecnie przez PSE inwestycjami sieciowymi w zachodniej części KSE, będzie skutkować wzrostem zdolności przesyłowych możliwych do udostępnienia uczestnikom rynku w horyzoncie długoterminowym” – podał Skobel.

Zaznaczył jednocześnie, że ewentualne udostępnianie przez PSE zdolności przesyłowych w horyzontach długoterminowych nie wpłynie na zwiększenie całkowitego wolumenu udostępnionych zdolności przesyłowych na granicach KSE.

„W przypadku nieudostępniania zdolności przesyłowych w długoterminowym horyzoncie czasowym, są one bowiem udostępnione w maksymalnym możliwym zakresie zapewniającym bezpieczną pracę KSE w krótszych horyzontach czasowych, tj. na rynku dnia następnego RDN i rynku dnia bieżącego RDB” – powiedział wiceminister.

Poinformował, że w okresie ostatnich 2 lat poziom udostępnianych zdolności przesyłowych w kierunku importu do Polski uległ istotnemu wzrostowi, a sumaryczny import okresowo przekraczał 2.000 MW.

Skobel podał, że cena za zdolności przesyłowe będzie zależeć od przewidywanej przez uczestników rynku relacji cen energii elektrycznej w obszarach rynkowych, pomiędzy którymi są udostępniane zdolności przesyłowe.

„Opierając się na regułach rynkowej wyceny ograniczonych zasobów należy przewidywać, że wartość zdolności przesyłowych będzie na poziomie różnicy cen energii elektrycznej w tych obszarach” – napisał Tadeusz Skobel w odpowiedzi na poselską interpelację.

Polska Agencja Prasowa