Minister Kurtyka podpisał porozumienie o współpracy dot. programu „Stop Smog”

2 lutego 2021, 12:15 Alert

Minister Michał Kurtyka 28 stycznia 2021 roku podpisał „Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”. Porozumienie to jest częścią działań resortu klimatu i środowiska podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Dym z komina,. fot. Pixabay
Dym z komina,. fot. Pixabay

1 stycznia 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu – „Stop Smog”. Program finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Wnioskodawcą w programie „Stop Smog” jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70 procent dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30% stanowi jej wkład własny. Bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca jest to, że wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do stu procent kosztów inwestycji.

Z początkiem 2021 roku weszła w życie ustawa z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin do programu „Stop Smog”. Najważniejsze zmiany obejmują między innymi:

– umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
– wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;
– dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
– wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;
– poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;
– rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych;
– zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;
– zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków);
– zmniejszenie z 50 procent na 30 procent wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
– skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska/Michał Perzyński