Opinia na korzyść Polski: Należy odrzucić skargę Niemiec w sporze o OPAL

18 marca 2021, 10:30 Alert

Stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej poinformowało, że padło zalecenie odrzucenia skargi Niemiec na orzeczenie na korzyść Polaków w sporze o niemiecką odnogę Nord Stream, czyli OPAL. Decyzja Trybunału ma zapaść w ciągu kilku miesięcy.

Nord Stream i jego niemiecka odnoga, OPAL. Grafika: BiznesAlert.pl
Nord Stream i jego niemiecka odnoga, OPAL. Grafika: BiznesAlert.pl

Opinia rzecznika TSUE

TSUE zablokował zgodę Komisji Europejskiej na większe wykorzystanie OPAL w celu zwiększenia dostaw gazu rosyjskiego przez gazociąg Nord Stream z Rosji w odpowiedzi na skargę Polaków. Zakwestionowali ją Niemcy, a rzecznik TSUE zaleca odrzucenie ich skargi na podstawie zasady o solidarności energetycznej w Unii Europejskiej. Głosi ona, że żadne państwo członkowskie nie może podejmować decyzji w energetyce niezgodnej z interesami innego kraju unijnego.

Rzecznik wydał opinię, że odwołanie Niemiec powinno zostać oddalone. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu kilku miesięcy.

– Zdaniem rzecznika generalnego Manuela Camposa Sáncheza-Bordony zasada solidarności energetycznej może być wykorzystywana do kontroli zgodności z prawem aktów wydawanych przez instytucje UE w dziedzinie energii Z tego względu należy oddalić odwołanie wniesione przez Niemcy przeciwko wyrokowi, w którym Sąd stwierdził nieważność wydanej przez Komisję w 2016 roku decyzji zmieniającej warunki dostępu do gazociągu OPAL – czytamy w komunikacie TSUE.

Komunikat głosi, że zdaniem rzecznika generalnego nic nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu tej zasady solidarności w dziedzinie polityki energetycznej Unii. – Z zasady solidarności energetycznej wynika wymóg, aby podmiot stosujący ją w praktyce – w omawianej sprawie Komisja – przeprowadził w każdym przypadku z osobna indywidualną ocenę wchodzących w grę interesów, zarówno państw członkowskich, jak i Unii jako całości. W przypadku, gdy podczas takiego wyważania doszło do oczywistego przeoczenia jednego lub szeregu państw członkowskich, decyzja Komisji nie spełnia wymogów wynikających z tej zasady.

– Wbrew stanowisku Niemiec, rzecznik generalny oddalił drugi zarzut odwołania i zgodził się z Sądem, że zasada solidarności energetycznej może wywoływać skutki prawne wykraczające poza przewidziane w TFUE sytuacje kryzysowe. Rzecznik generalny uznał za niedopuszczalny trzeci zarzut odwołania ze względu na to, że Niemcy nie powołały się na przeinaczenie uznanych przez Sąd za udowodnione okoliczności faktycznych, zgodnie z którymi Komisja nie dokonała, wbrew wymogom wynikających z zasady solidarności, oceny wpływu zmiany systemu korzystania z gazociągu OPAL na bezpieczeństwo dostaw dla Polski, na inne państwa członkowskie i na Unię jako całość. Uznał on też zarzut czwarty za bezskuteczny, ponieważ Sąd nie stwierdził nieważności decyzji Komisji ze względu na brak wyraźnego przywołania zasady solidarności energetycznej, ale dlatego, że Komisja nie przeprowadziła odpowiedniej analizy tego, czy spełnione zostały wymogi wynikające z tej zasady – informuje TSUE.

Trybunał zastrzega, że opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla niego. – Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie – tłumaczy.

Komentarz PGNiG

Opinie rzecznika generalnego TSUE skomentowało również PGNiG

– Ogłoszona dziś opinia Rzecznika Generalnego potwierdza argumenty podnoszone od 2016 roku przez rząd RP i PGNiG SA. Sprawa ma znaczenie nie tylko w kontekście konkretnego gazociągu. Uniemożliwienie monopolizacji całej przepustowości gazociągu OPAL to dobra wiadomość nie tylko dla Polski, ale również dla bezpieczeństwa energetycznego całej Unii Europejskiej oraz prawidłowego funkcjonowania unijnego rynku gazu-   podkreślił Paweł Majewski, prezes PGNiG.

– Zależy nam, aby solidarność energetyczna w Unii Europejskiej nie była pustym sloganem, dowolnie interpretowanym pod bieżące potrzeby, ale zasadą prawa obowiązującą unijne instytucje i szanowaną przez państwa członkowskie. Oczekujemy pełnego stosowania zasady solidarności energetycznej również w odniesieniu do projektu Nord Stream 2 – dodał Paweł Majewski.

Stałe przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej/TSUE/PGNiG/Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA – 18 marca 2021 roku, godz. 10.55 – komunikat TSUE
AKTUALIZACJA II – 18 marca 2021 roku, godz. 15.15 – komentarz PGNiG

Kardaś: Wyrok OPAL to szansa dla przeciwników Nord Stream 2 (ROZMOWA)