Orlen przez rok sprzeda Gaz-Systemowi Solino i Kopalnię Soli Lubień

4 grudnia 2017, 09:15 Alert

Orlen w ciągu 12 miesięcy sprzeda na rzecz Gaz-Systemu Solino i Kopalnię Soli Lubień – napisano w dokumencie „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

Umowa PKN Orlen i Gaz-System

W dokumencie napisano, że w ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki spółki GK PKN Orlen dokonają sprzedaży na rzecz OGP Gaz-System wszystkich: akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o. praz projektów inwestycyjnych mających na celu dostosowanie PMRiP Góra do wymagań ustawy o zapasach – w zakresie infrastruktury wodno-solankowej;

Spółki z GK Orlen również w ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki dokonają sprzedaży na rzecz PERN rurociągu Żółwieniec-PMRiP Góra, rurociągu paliwowego PMRiP Góra-Wielowieś oraz projektów inwestycyjnych mających na celu dostosowanie PMRiP Góra do wymagań ustawy o zapasach – w zakresie rurociągów naftowych i paliwowych, a także bazy paliwowej w Mościskach.

Jak wynika z zapisów Polityki spółki GK PKN Orlen mają umożliwić – od stycznia 2018 r. – przeprowadzenie w ciągu 3 kwartałów przez OGP Gaz-System i PERN due diligence tychaktywów, a w ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki mają zawrzeć z PERN umowę na wykorzystanie rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia.

Zastrzeżenia w umowie

Z zapisów dokumentu wynika również, spółki GK PKN Orlen nie będą się angażować w budowę nowych rurociągów paliwowych oraz pojemności magazynowych przeznaczonych na zapasy agencyjne oraz zapasy obowiązkowe innych spółek. Mają one również nie będą podejmować żadnych działań, w tym zawierać umów, które mogą uniemożliwić lub ograniczyć możliwość realizacji Polityki.

W dokumencie napisano też, że spółki GK Lotos nie będą się angażować w budowę nowych rurociągów paliwowych oraz pojemności magazynowych przeznaczonych na zapasy agencyjne oraz zapasy obowiązkowe innych spółek.

„Mając na względzie potrzebę rozdzielenia funkcji podmiotów wytwarzających i obracających paliwami oraz podmiotów zajmujących się ich magazynowaniem i transportem, intencją rządu jest, aby: PKN Orlen i Grupa Lotos skoncentrowały się na swojej działalności podstawowej, tj. na produkcji oraz obrocie paliwami, podmiotem wiodącym w zakresie transportu rurociągowego oraz magazynowania ropy i paliw był PERN, podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie nowego złoża soli kamiennej był OGP Gaz-System” – napisano w dokumencie.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa spółek

Jak napisano w dokumencie ma to doprowadzić do objęcia pełnej kontroli nad aktywami kluczowymi dla bezpieczeństwa paliwowego przez spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa i sprawną realizację inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa dostaw i magazynowania zapasów interwencyjnych. Jednocześnie jak uzasadniono w Polityce te działania mają mają na celu optymalizację zarządzania aktywami logistycznymi ropy naftowej i paliw, a także efektywną alokację środków publicznych w zakresie nowych inwestycji magazynowych.

W dokumencie zapisano, że realizacja Programu działań przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych może wymagać zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie państwa, jeżeli względy bezpieczeństwa energetycznego będą za tym przemawiały.

Koszty

Z dokumentu wynika, że szacunkowy koszt realizacji przez PERN budowy drugiej nitki rurociągu Pomorskiego wynosi ok. 1 mld zł, co może trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomicznej działalności spółki, ale jest istotne i niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei szacunkowy koszt budowy rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia wynosi ok. 215 mln zł.

Inwestycje będą realizowane ze środków własnych PERN.

„Zmiany struktury infrastrukturalno – właścicielskiej wynikające z realizacji Programu działań koszty zmiany struktury infrastrukturalno – właścicielskiej zostaną określone według reguł rynkowych, na podstawie wycen zawartych w przeprowadzonych due dilligence.

Polska Agencja Prasowa