Orlen bliżej wypłaty odszkodowania od Polwaxu

3 czerwca 2019, 13:45 Alert

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił pozew Orlen Projekt, nakazując Polwax zapłatę części należności za realizację instalacji do produkcji parafiny, w wysokości 6,669 mln zł. Wydany przez Sąd nakaz zapłaty umożliwił rozpoczęcie 3 czerwca br. przez Orlen Projekt procedury egzekucji komorniczej w celu zabezpieczenia roszczeń.

PKN Orlen fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

Działania wdrożone przez Orlen Projekt stanowią pierwszy z planowanych kroków prawnych zmierzających do rozliczenia ze spółką Polwax. Są one konsekwencją dokonanego przez Orlen Projekt odstąpienia od zawartej w kwietniu 2017 roku umowy na realizację instalacji do produkcji parafiny. Powodem odstąpienia od umowy była narastająca zwłoka w płatności wynagrodzenia należnego Orlen Projekt za prace wykonywane pomiędzy listopadem 2018 r. a lutym 2019 r. oraz nieprzedstawienie przez Polwax w wyznaczonym terminie wymaganej przez Orlen Projekt gwarancji zapłaty pozostałego wynagrodzenia. Na obecną chwilę zobowiązania spółki Polwax wobec Orlen Projekt z tytułu zrealizowanych prac budowlanych wynoszą ok. 14,3 mln złotych.

Orlen Projekt wobec nieregulowania płatności za wykonane prace przez Polwax wystąpił na drogę sądową. Sąd uwzględnił pozew Orlen Projekt, zgodnie z którym producent parafin – spółka Polwax zalega z zapłatą należnego wynagrodzenia za prowadzone prace budowalne, począwszy od stycznia 2019 r. Nakaz zapłaty stanowił podstawę do rozpoczęcia przez Orlen Projekt procedury egzekucji komorniczej w celu zabezpieczenia roszczeń, która rozpoczęła się 3 czerwca br.

– Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, aby Polwax mógł uregulować zobowiązania wobec Orlen Projekt. Nasze wezwania do zapłaty oraz próby podjęcia negocjacji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie udało nam się nawet uzyskać jakiejkolwiek, chociażby symbolicznej spłaty, która potwierdzałaby dobrą wolę po stronie Polwax. Dlatego wystąpiliśmy na drogę sądową – mówi Marcin Kasza, prezes Zarządu Orlen Projekt.

W wyniku podjętych przez komornika czynności zajęte zostały ruchomości należące do Polwax. Po ustaleniu przez Orlen Projekt wartości zajętych przez komornika ruchomości Spółka podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu środków egzekucyjnych także do innych składników majątku Polwax.

Orlen Projekt przysługuje ponadto roszczeniem o zwrot kwot nienależnie uzyskanych przez Polwax z tytułu bezpodstawnego skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy oraz dalej idące roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkody poniesionej w związku z odstąpieniem od Umowy z winy Polwax. Orlen Projekt jest w trakcie szacowania ich wysokości.

Pomimo podjętych kroków prawnych zmierzających do zabezpieczenia interesów majątkowych Orlen Projekt, Spółka pozostaje otwarta do polubownego rozstrzygnięcia sporu, deklarując wolę prowadzenia negocjacji ugodowych.

PKN Orlen