Orlen poprawi wyniki finansowe za 2018 r. Odwraca część odpisów

18 stycznia 2019, 10:30 Alert

PKN Orlen S.A. informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku przewiduje ujęcie odwrócenia netto części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy Unipetrol w kwocie oszacowanej na około 0,8 mld PLN.

Stacja PKN Orlen. Źródło: Flickr, Minale Tattersfield, Album PKN Orlen
Stacja PKN Orlen. Źródło: Flickr, Minale Tattersfield, Album PKN Orlen

Oszacowana kwota odwrócenia netto odpisów powiększy wysokość skonsolidowanego wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej Orlen. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orlen za 2018 rok i może ulec zmianie.

Wskazane wyżej odwrócenie netto części odpisów wynika głównie z zatwierdzonej 20 grudnia 2018 roku aktualizacji strategii Grupy Orlen na lata 2019-2022 oraz przyjętego w jej ramach, planu średnioterminowego na lata 2019-2022, opartego o zaktualizowane założenia makroekonomiczne, które stanowią dla Spółki, zgodnie z MSR 36, przesłankę do weryfikacji wartości odzyskiwalnej jej aktywów.

Spółka informuje również, że dokona aktualizacji wartości swoich aktywów w Grupie Orlen Upstream i zaprezentuje wyniki tych prac w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKN Orlen S.A. oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Orlen za 2018 rok. Spółka oczekuje na raport pozwalający na oszacowanie wartości godziwej aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w Kanadzie, który przygotowuje, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku kanadyjskim, niezależna firma. Efekty tych wycen mogą mieć niegotówkowy wpływ na wysokość jednostkowego wyniku netto PKN Orlen S.A. oraz na wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej Orlen za 2018 rok.

PKN Orlen S.A. opublikuje skonsolidowany raport za 4 kwartał 2018 roku w dniu 24 stycznia 2019 roku.

PKN Orlen