Wyniki PGE z pierwszego kwartału byłyby lepsze, gdyby nie węgiel

16 maja 2024, 09:45 Alert

PGE poinformowała o orientacyjnych wynikach z pierwszego kwartału 2024 roku, EBITDA wyniosła 2,5 miliardów złotych. Jej prezes Dariusz Marzec uważa, że ten wynik byłby wyższy, gdyby nie koszty, którymi została obarczona energetyka konwencjonalna. Dodał, że wydzielenie aktywów węglowych będzie ważne z punktu widzenia PGE.

Łopata i węgiel. Fot. Freepik.
Łopata i węgiel. Fot. Freepik.

Polska Grupa Energetyczna poinformowała o szacunkowych wynikach finansowych i operacyjnych za pierwszy kwartał 2024 roku. Produkcja energii netto wyniosła 14,6 TWh, a wolumen dystrybucyjny wyniósł 10,7 TWh. Spółka poinformowała, że sprzedaż do odbiorców finalnych osiągnęła 9,1 TWh, a wolumen sprzedaży ciepła 19,9 PJ. Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizacyjne w omawianym okresie wyniósł około 2,53 miliardów złotych. W poszczególnych segmentach EBITDA wyniosła:

  • energetyka odnawialna: 0,38 mld zł;
  • energetyka gazowa: -0,02 mld zł (strata);
  • energetyka konwencjonalna: -0,50 mld zł (strata);
  • ciepłownictwo: 0,51 mld zł;
  • dystrybucja: 0,99 mld zł;
  • energetyka kolejowa: 0,28 mld zł;
  • obrót: 0,90 mld zł;
  • gospodarka obiegu Zamkniętego: 0,02 mld zł.

– Doszacowanie kosztów różnicy bilansowej, neutralne dla wyniku skonsolidowanego Grupy PGE, w wysokości około 0,35 mld zł pomniejszyło wynik EBITDA segmentu dystrybucja, jednocześnie powiększając w tej samej wysokości wynik EBITDA segmentu Obrót. Po uwzględnieniu zdarzeń o charakterze jednorazowym skonsolidowany wynik raportowany EBITDA wyniósł około 2,54 mld zł – poinformowała spółka.

PGE przekazało, że skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom wyniósł 0,89 miliardów złotych, a nakład inwestycyjny 2,07 miliarda złotych. Szacowane zadłużenie netto spółki, na ostatni dzień pierwszego kwartału, osiągnęło 15,69 miliardów złotych. Poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto, z uwzględnieniem przyszłych płatności za emisję wyniósł około 21,23 miliardów złotych.

Średnia cena hurtowa energii w omawianym okresie wyniosła 582,2 zł/MWh w energetyce konwencjonalnej i 596,4 zł/MWh w energetyce konwencjonalnej i ciepłownictwie. Średni koszt CO2 w obu segmentach wyniósł 376,3 zł/MWh.

Do wyników odniósł się Dariusz Marzec, prezes PGE, który powiedział, że EBITDA została obniżona przez wysokie koszty energetyki konwencjonalnej. Gdyby nie te ten segment wynik byłby lepszy o 24 procent w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Zauważył jak ważne jest wydzielenie energetyki konwencjonalnej i wprowadzenie przez rząd regulacji zapewniający pokrycie kosztów tego segmentu.

PGE / Marcin Karwowski

Polska Grupa Energetyczna ma pięć mld złotych straty, bo czeka na rozstanie z węglem