PGNiG podsumowuje 2018 rok. Wzrost wyników mimo wahań na rynkach energii

14 marca 2019, 08:15 Alert

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGNiG w 2018 roku wyniósł 3,2 mld zł i zwiększył się o 10 proc. Wynik EBITDA wyniósł 7,1 mld zł i jest o 8 proc. lepszy niż rok wcześniej. EBIT poprawił się o 12 proc. i wyniósł prawie 4,4 mld zł. Przychody Grupy wzrosły rok do roku o 16 proc. do poziomu 41,23 mld zł.

PGNiG / fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
PGNiG / fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

– Mamy za sobą bardzo dobry rok z satysfakcjonującymi nas wynikami. Rosnące ceny ropy naftowej i wzrost zapotrzebowania na ten surowiec pozwoliły nam zwiększyć przychody z jej sprzedaży – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – Do wzrostu przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego przyczyniły się natomiast rosnące ceny na Towarowej Giełdzie Energii. W 2018 roku sprzedaliśmy o ponad 2,26 mld m³ gazu więcej niż rok wcześniej, co stanowi wzrost o 8 proc. – dodał.

Dzięki wzrostom cen ropy naftowej i gazu ziemnego przychody ze sprzedaży segmentu Poszukiwanie i Wydobycie zwiększyły się o 25 proc. do 7,67 mld zł, a EBITDA tego segmentu o 30 proc.

– Zwiększyliśmy nakłady na segment Poszukiwanie i Wydobycie. Zastosowanie nowoczesnych technologii rozpoznania węglowodorów pomogło nam osiągnąć wysoką trafność odwiertów. Poprzez intensyfikację prac poszukiwawczych, inwestycje w produkcję z eksploatowanych złóż i optymalizację czasu ich zagospodarowania możliwe było utrzymanie wydobycia gazu ziemnego w całej Grupie Kapitałowej (Polska, Norwegia, Pakistan) na poziomie 4,55 mld m³. Zwiększyliśmy krajowe wydobycie ropy naftowej o 4 proc. i o 12 proc. w Norwegii. Akwizycje na norweskim szelfie pozwolą nam na sukcesywny wzrost własnego wydobycia do poziomu założonego w strategii – powiedział Piotr Woźniak.

Wolumen sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie ogółem wzrósł o 8 proc. do 28,16 mld m³. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły o 19 proc. do 31,70 mld zł. O ile w przypadku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyższe ceny ropy wpływają pozytywnie na jego wyniki, w przypadku Obrotu i Magazynowania wiążą się z wyższymi kosztami pozyskania gazu importowanego.

Przychody ze sprzedaży segmentu Dystrybucja, jak i wolumen dystrybuowanego gazu ziemnego utrzymały się na poziomach zbliżonych do 2017 roku, mimo obniżonej od marca taryfy dystrybucyjnej. W 2018 roku liczba nowych przyłączeń do sieci wyniosła 60 750, w porównaniu do 54 922 przyłączeń w 2017 roku, co stanowiło wzrost o 10,6 proc.

W segmencie Wytwarzanie przychody, głównie ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej, wzrosły o 6 proc. do poziomu 2,39 mld zł. Na wynik segmentu pozytywny wpływ miały wyższe ceny prądu, zaś czynnikami niesprzyjającymi były wyższe temperatury w drugiej połowie 2018 roku oraz ceny węgla. W 2018 roku rozpoczęła się eksploatacja wielopaliwowego bloku energetycznego w Elektrociepłowni „Zofiówka” o mocy 70 MWe i 120 MWt.

Najważniejsze wydarzenia 2018 roku:

  • Korzystne dla PGNiG częściowe orzeczenie Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w sporze z Gazpromem. Według Trybunału spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania zmiany ceny za gaz dostarczany do Polski w ramach Kontraktu Jamalskiego.
  • Umowy wieloletnie na zakup skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA z Venture Global LNG, Cheniere Marketing International i Port Arthur LNG. Łączny wolumen gazu ziemnego po regazyfikacji tylko z tych kontraktów wyniesie po 2023 roku ponad 7 mld m³, a wraz z umowami z Qatargas – ponad 10 mld m³.
  • Rewitalizacja złoża „Przemyśl” – dzięki nowym technologiom możliwe było odkrycie dodatkowych zasobów szacowanych na prawie 20 mld m³ gazu więcej.
  • Norweskie Ministerstwo Ropy i Energii zatwierdziło plany zagospodarowania złóż Ærfugl i Skogul, w których udziały posiada PGNiG Upstream Norway. Rozpoczęcie wydobycia planowane jest na 2020 rok.
  • Objęcie przez PGNiG Upstream Norway AS ponad 42 proc. udziałów w złożu Tommeliten Alpha. Dzięki transakcji Grupa Kapitałowa PGNiG zwiększy wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym o dodatkowe 0,5 mld m3 rocznie. Rozpoczęcie wydobycia planowane jest na 2024 rok.
  • Wygrany przetarg na koncesję – nabycie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah.

PGNiG