PGNiG zmienił statut, by umożliwić wypłatę zaliczki na dywidendy

23 października 2018, 09:45 Alert
fot. PGNIG Centrala
fot. PGNIG Centrala

Walne zgromadzenie PGNiG wprowadziło zmiany do statutu, mające na celu umożliwienie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego – poinformowała spółka w uchwałach po poniedziałkowym NWZ.

„Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę” – podano w uchwale.

Zgodnie ze zmianą statutu wypłata zaliczki będzie wymagać zgody rady nadzorczej. Spółka podała, że zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Polska Agencja Prasowa