PKP odpowiada na zarzuty w zakresie realizacji zapisów strategii Grupy

21 sierpnia 2015, 11:15 Infrastruktura

W odniesieniu do artykułu na portalu rynek-kolejowy.pl, przedstawiającego zarzuty Centrum Zrównoważonego Transportu w zakresie realizacji obecnej strategii Grupy PKP, oświadczamy, że w artykule zawarto wiele błędnych informacji – twierdzi spółka w komunikacie.

PKP Hel
PKP Hel

W publikacji zwrócono uwagę na spadek liczby pasażerów PKP Intercity z 52 mln osób w 2009 r. do ponad 25 mln w 2014 r. Analizując powyższe dane, należy przede wszystkim uwzględnić metodologię, jaką posłużono się przy obliczeniach. Autorzy raportu nie informują, że liczba „52” odnosi się nie do faktycznie przewiezionej liczby pasażerów, a do liczby przejazdów. W wyniku ogólnym zawarte zostały dane zarówno o liczbie biletów jednorazowych, jak i okresowych. Tym samym jeden bilet miesięczny to faktycznie jeden klient i 44 przejazdy.

W omawianym okresie największe spadki przewoźnik notował właśnie w kategorii biletów okresowych, przy równoczesnym rozwoju oferty przewoźników regionalnych. Obecny model biznesowy spółki opiera się natomiast przede wszystkim na przewozie pasażerów, kupujących bilety jednorazowe.

Odnosząc się do liczby „52 mln” należy również wskazać, że odnotowane spadki dotyczą również sprzedaży biletów dedykowanych pracownikom Grupy PKP. W 2009 r. liczba przejazdów na tych biletach wynosiła 16 mln, w 2014 roku były to już 3 mln, co tłumaczy niemal 50% spadek liczby przejazdów, na który powołuje się Centrum Zrównoważonego Transportu. Bilety dla pracowników Grupy PKP, ze względu na swój socjalny charakter, generują znikomy przychód dla spółki.

Niekorzystny trend został w 2015 r. odwrócony, kiedy przewoźnik po raz pierwszy odnotował wzrosty w liczbie przewiezionych pasażerów. Tylko w ubiegłym miesiącu z jego usług skorzystało niemal o 27% pasażerów więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie, w I półroczu 2015 r. PKP Intercity przewiozło o 2 mln pasażerów więcej niż rok wcześniej.

Niemniej ważnym argumentem, który należy wziąć pod uwagę przy analizowaniu wspomnianych powyżej liczb, jest również szeroko zakrojony program inwestycyjny, realizowany w ostatnich latach przez zarządcę infrastruktury. Związane z tym utrudnienia powodowały odpływ części pasażerów od kolei. Zakończone projekty wpłynęły jednak na znaczne poprawienie parametrów remontowanych tras i przyczyniły się do zwiększenia prędkości kursowania pociągów, skrócenia czasów przejazdu oraz poprawy konkurencyjności tras (np. z Warszawy do Trójmiasta i Wrocławia).

W 2012 r. przychody PKP Intercity ze sprzedaży biletów wyniosły 1,26 mld zł, natomiast w 2015 r. wyniosą 1,35 mld zł (według prognoz). Dane te nie uwzględniają dotacji. Udowadniają jednocześnie, że pomimo spadku liczby przejazdów, przewoźnik odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży biletów. Warto również zaznaczyć, że dotacja, jaką otrzymuje spółka, przekazywana jest w zamian za określoną usługę, której realizacja wiąże się z konkretnymi kosztami po stronie przewoźnika.

Grupa PKP nie zgadza się z zarzutami dotyczącymi tempa realizacji inwestycji związanych z wymianą przejazdów kolejowych i rozjazdów. Tylko w latach 2012-2014 zarządca infrastruktury zmodernizował ponad 3600 km torów, ponad 2700 rozjazdów i ponad 1000 przejazdów kolejowo-drogowych. Inwestycje te pozwoliły m.in. na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na kolei (o 25% mniej wypadków i o 44% mniej poszkodowanych), skrócenie czasów przejazdu na głównych trasach, w tym do historycznie najlepszych oraz na regularne kursowanie pociągów z prędkością 200km/h.

W artykule wskazano również na brak widocznych efektów w restrukturyzacji PKP PLK. Autorzy zdają się nie dostrzegać skali inwestycji realizowanych przez spółkę. Tylko w latach 2012-2015 zarządca infrastruktury wyda na modernizację i remonty torów blisko 25 mld zł, czyli o ponad 15 mld więcej niż w latach 2009-2011. Projekty realizowane są coraz sprawniej – to efekt nowego podejścia spółki we współpracy z wykonawcami. Większą efektywność widać również w wykorzystywaniu unijnych funduszy – w ostatnich latach PKP Polskie Linie Kolejowe zwiększyły poziom absorpcji środków z UE z poprzedniej perspektywy do ponad 99%. Spółka otrzymała również zgodę Komisji Europejskiej na dofinansowanie wszystkich projektów złożonych w ramach programu Łącząc Europę (CEF), zaplanowanych do realizacji w nowej perspektywie. Wartość tych projektów przekracza 10 mld zł, a unijne wsparcie wyniesie ok. 7,5 mld zł.

Autorzy artykułu sceptycznie odnoszą się również do kwestii związanych ze zwiększaniem liczby taboru przez PKP Intercity. Należy jednak podkreślić, że spółka od kilku lat realizuje wielomiliardowe inwestycje. Dzięki wydatkom na poziomie 4,3 mld zł, do końca tego roku większość taboru przewoźnika będzie nowa lub zmodernizowana. Już teraz na głównych liniach pasażerowie mogą korzystać z komfortowych składów Express Intercity Premium (Pendolino). Do końca tego roku na pozostałych ogólnopolskich trasach kursować będą nowoczesne składy PesaDART i Flirt3.

Strategia Grupy PKP realizowana jest zgodnie z pierwotnymi założeniami. Ostatnie 3 lata pokazują, jak wiele pozytywnych zmian zaszło na polskiej kolei. Doceniają to również pasażerowie. Ostatnie wyniki badań satysfakcji klienta wskazują, że coraz więcej osób docenia punktualność składów PKP Intercity, czystość na dworcach i w pociągach czy krótszy czas połączeń.

Podsumowując, Grupa PKP realizuje obecnie największy w historii polskiej kolei program modernizacji. Tylko w latach 2012-2015 na inwestycje związane z taborem, dworcami i infrastrukturą kolejową przeznaczone ma zostać 30 mld zł. Dzięki zrealizowanym projektom, pasażerowie już teraz mogą podróżować szybciej i bezpieczniej nowymi, bardziej komfortowymi pociągami oraz korzystać z usług dostępnych na zmodernizowanych, bardziej funkcjonalnych dworcach.

Strategia Grupy PKP zmieniła również dotychczasowy model działania. Teraz to pasażer znalazł się na pierwszym miejscu i z myślą o nim zrealizowano wiele istotnych inicjatyw, m.in. wprowadzono system jednej kolejki na największych dworcach, ujednolicono standardy związane z ochroną i utrzymaniem czystości w obiektach kolejowych oraz w pociągach, na 121 dworcach i w wybranych składach PKP Intercity zamontowano WiFi. Wszystkie te działania przyczyniły się do wzrostu ogólnej satysfakcji podróżnych, korzystających z usług Grupy PKP. O rosnącym zadowoleniu pasażerów świadczą również tegoroczne wzrostowe wyniki PKP Intercity w zakresie liczby osób korzystających z usług przewoźnika.

Ostatnie lata podniosły także efektywność zarządzania w Grupie PKP. Przede wszystkim znacznie przyspieszono prywatyzację spółek należących do Grupy. Procesy związane ze sprzedażą Polskich Kolei Linowych i TK Telekom oraz debiutem giełdowym PKP Cargo przyniosły Grupie PKP ok. 2,4 mld zł oraz pozwoliły na znaczne zmniejszenie historycznego zadłużenia PKP z 4 mld zł w 2011 r. do 0,8 mld zł netto w połowie 2015 r.

Obecnie spółka kontynuuje również proces prywatyzacyjny PKP Energetyka. Fundusz CVC, który złożył najkorzystniejszą ofertę i podpisał z PKP S.A. przedwstępną umowę sprzedaży, to wiarygodny partner ze stabilnymi źródłami finansowania. Sprzedaż PKP Energetyka nie tylko zakończy problem długu PKP, ale pozwoli również na wsparcie projektów inwestycyjnych w PKP Intercity.

Sprawne zarządzanie w Grupie PKP obrazują również uzyskiwane oszczędności. Tylko dzięki wspólnym przetargom, organizowanym w ramach Grupy Zakupowej, Grupa PKP zaoszczędziła od 2013 r. ok. 130 mln zł. Ewentualne nieprawidłowości eliminowane są dzięki regularnym audytom.

Grupa PKP optymalizuje swój portfel nieruchomości poprzez sukcesywną sprzedaż nieużywanych budynków i działek oraz realizację projektów deweloperskich. W styczniu br. rozpoczęła działalność Xcity Investment – spółka dedykowana w Grupie PKP realizacji projektów deweloperskich. Szacowana wartość prowadzonych obecnie i planowanych na najbliższe lata projektów przekracza 8 mld euro.

Powyższe wyniki pokazują, że Grupa PKP działa w sposób efektywny i sprawnie realizuje cele, zawarte w strategii z 2013 r. Wysnuwanie wniosków, że „działania Grupy w działalności przewozowej” czy jakiejkolwiek innej źle się prezentują, jest nieuzasadnione i naraża na szwank dobre imię spółek.

Źródło: PKP S. A.