Polscy marynarze ćwiczą wojnę o złoża węglowodorów na Bałtyku

31 maja 2016, 16:30 Alert

(Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych)

Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch

Złoża ropy naftowej i gazu łupkowego w morskiej strefie nadgranicznej są większe niż przypuszczano. Państwo sąsiadujące wysuwa nieuprawnione roszczenia do ich eksploatacji. Dochodzi do lokalnego konfliktu morskiego. Zagrożone są interesy państwa na morzu… Tak wygląda fikcyjny scenariusz wspomaganych komputerowo ćwiczeń dowódczo-sztabowych 3 Flotylli Okrętów.

Stosunki między fikcyjnymi państwami od dłuższego czasu pozostają napięte. Spór dotyczy nieuregulowanych kwestii związanych z eksploatacją odkrytych bogatych złóż ropy naftowej i gazu łupkowego zlokalizowanych na pograniczu obu państw. Władze państwa sąsiadującego prowadzą agresywną politykę zagraniczną, a jego siły zbrojne gotowe są do przeprowadzenia interwencji zbrojnej. Scenariusz ćwiczenia zakłada, że siły przeciwnika będą dążyć do zniszczenia ważnej z punktu widzenia gospodarczego infrastruktury państwa i przejąć kontrolę w rejonie występowania złóż bogactw naturalnych.

Zadaniem 3 Flotylli Okrętów podczas wspomaganych komputerowo ćwiczeń dowódczo-sztabowych pk. Okoń-16 jest zaplanowanie działań wojsk będących w podporządkowaniu dowódcy 3 FO. W oparciu o systemy komputerowe zostaną przeprowadzone symulacje sytuacji na morzu do opanowania których zostaną użyte wydzielone siły okrętowe. Marynarze przeanalizują różnego rodzaju warianty operowania sił morskich podczas akcji konwojowania jednostek specjalnego znaczenia, ewakuacji ludności cywilnej z obszaru konfliktu, blokady rejonu objętego embargiem, i kontrolowania sytuacji na wodzie, lądzie i w powietrzu.

Celem wspomaganych komputerowo ćwiczeń dowódczo-sztabowych jest teoretyczne przygotowanie do praktycznych manewrów na morzu. Studiowana jest terminologia, ujednolica się definicje, procedury dowodzenia i kontroli, a także przygotowuje się szczegółowe algorytmy działań okrętów w niebezpieczeństwie. Dowództwa poszczególnych jednostek muszą na bieżąco analizować sytuację i skutecznie odpowiedzieć na działania nieprzyjaciela, a także sytuacje kryzysowe. Ćwiczeniem kieruje szef Sztabu 3 Flotylli Okrętów komandor Wojciech Sowa.

Istota ćwiczeń wspomaganych komputerowo polega na transponowaniu przez operatorów decyzji wypracowanych przez ćwiczących do programu symulacyjnego JCATS. System Symulacji Pola Walki JCATS na podstawie wcześniej wprowadzonych baz danych, zawierających m.in. natężenie ruchu, zniszczenie infrastruktury drogowej, czy ostrzał artyleryjski, zweryfikuje trafność podjętych decyzji, a realizacja postawionych zadań nastąpi w czasie rzeczywistym.

Wykorzystywany podczas ćwiczeń Okoń-16 System Symulacji Pola Walki JCATS to narzędzie imitujące rzeczywiste warunki środowiska pola walki ze wszystkimi jego aspektami. Narzędzie wymusza na ćwiczących użycie wiedzy taktycznej, operacyjnej i strategicznej w celu prowadzenia „gry wojennej”. System pokazuje to, czego nie możemy zobaczyć w rzeczywistości, a co można wykorzystać w procesie planowania. Pozwala na wprowadzenie do scenariusza wydarzeń utrudniających prowadzenie operacji, takich jak: ostrzał artylerii, pożar w terenie zurbanizowanym, zniszczenie mostów lub wiaduktów, karambol na autostradzie, czy też uszkodzenie tankowca i wyciek ropy naftowej na Bałtyku. System umożliwia także operowanie w różnych porach doby i różnych warunkach pogodowych. Przewiduje również ustawienie natężenia ruchu oraz wiernie odzwierciedla możliwości poruszania się pojazdów w zależności od nachylenia terenu czy też jego przejezdności. Pozwala także na przeprowadzenie symulacji działań wojsk, których w normalnych warunkach wykonać nie można, np. ewakuacji ludności cywilnej z dużej aglomeracji.

System Symulacji Pola Walki JCATS przeznaczony jest do szkolenia i doskonalenia umiejętności obsad etatowych dowództw i sztabów, a także umiejętności indywidualnych żołnierzy, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcyjnych w procesie planowania, organizowania i prowadzenia walki oraz dowodzenia wojskami.