Polska ma dwa miesiące na wdrożenie prawa o odpadach

27 kwietnia 2017, 15:00
śmieci, odpady, środowisko

Komisja wzywa Polskę do wdrożenia przepisów UE dotyczących odpadów do prawa krajowego.

Komisja zwraca się do Polski o pełne przyjęcie w prawie krajowym unijnych przepisów dotyczących odpadów. W dyrektywie w sprawie odpadów (dyrektywa Komisji (UE) 2015/1127) określono listę działań służących odzyskiwaniu energii z odpadów. Lokalne warunki klimatyczne w UE mają wpływ na ilość energii, jaka może zostać technicznie wykorzystana lub wyprodukowana przez spalarnie przeznaczone do przetwarzania komunalnych odpadów stałych. Dyrektywa ustala zatem warunki dla tych obiektów w oparciu o ich efektywność energetyczną, którą oblicza się z wykorzystaniem współczynnika korekcyjnego związanego z klimatem.

Państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia środków krajowych zapewniających zgodność z odnośnymi przepisami do dnia 31 lipca 2016 r. Ponieważ Polska nie dokonała jeszcze transpozycji tych przepisów, a harmonogram przyjęcia środków krajowych jest odległy i orientacyjny, Komisja postanowiła przekazać ostateczne ostrzeżenie. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja Europejska