Prezydent Duda podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego

20 kwietnia 2016, 13:30 Alert

(Kancelaria Prezydenta RP)

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP 19 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Celem uchwalonej ustawy jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w związku z jej stosowaniem w praktyce. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, utrudniały one prowadzenie postępowań dotyczących udzielania koncesji na działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów.

W art. 1 noweli zaproponowano zmianę art. 34 Prawa geologicznego i górniczego, polegającą na jednoznacznym wskazaniu, że zmiana koncesji może zostać dokonana także na wniosek przedsiębiorcy, któremu została ona udzielona, z pominięciem regulacji zawartej w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W art. 2 w pkt 1 w lit. a noweli zaproponowano zmianę art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w ten sposób, aby przepis ten stanowił o zachowaniu ważności koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów udzielonych na podstawie przepisów dotychczasowych, a nie koncesji udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Ustawa zastępuje zatem sformułowanie udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, użyte w art. 8 ust. l i ust. 3 tej ustawy zwrotem udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych. Projektodawca wyjaśnił, że zmiana ta ma wyeliminować lukę prawną powstałą wskutek błędnego sformułowania art. 8 ust. l i ust. 3 ustawy o zmianie Prawa geologicznego. W świetle obecnych przepisów ustawy przepisy te nie mogą być stosowane do koncesji wydanych po dniu jej wejścia w życie, tj. po l stycznia 2015 r., wskutek czego nie istnieją przepisy, które mogły być stosowane do koncesji wydanych po tej dacie. Nowelizacja ma ten stan zmienić.