Prezydent Wrocławia apeluje do marszałka o działania antysmogowe

25 stycznia 2016, 13:30 Alert

(Polski Alarm Antysmogowy)

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przesłał w sobotę pismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, w którym zwraca się z prośbą o podjęcie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały określającej wymagania emisyjne wobec instalacji domowych na terenie Aglomeracji Wrocławskiej, w których spalane są paliwa stałe.

Opracowanie uchwały – zdaniem prezydenta Wrocławia – uzasadnione jest w szczególności tym, że pomiary jakości powietrza prowadzone na przestrzeni ostatnich lat przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wskazują na występowanie wysokich poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Przekraczane są poziomy dopuszczalne i docelowe pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Prezydent Wrocławia podkreśla, że z przeprowadzonych analiz wynika, że przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 występują głównie w okresie grzewczym, tj. od października do marca. Związane jest to z faktem, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest wówczas emisja z indywidualnych kotłów opalanych paliwami stałymi.

Jednocześnie prezydent przyznaje, że działania prowadzone przez władze miasta dotyczące likwidacji niskiej emisji w ramach programu KAWKA – dopłata 70 proc. (maksymalnie 12 tysięcy zł) do wymiany pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowane w latach 2014-2018 (całkowity koszt dotacji 40 mln zł), nie są wystarczające do spełnienia standardów jakości powietrza.

W tej sytuacji w ocenie prezydenta Dutkiewicza wprowadzenie uchwały niezbędne jest ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, a także ze względu na obowiązek dotrzymania norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Uchwała ta według prezydenta powinna określać między innymi rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, lub których stosowanie jest zakazane na wyznaczonym obszarze, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne, lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw dopuszczonych do stosowania na tym obszarze. W uchwale może być również sprecyzowany okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku.