Przedstawiciel PLK został członkiem Europejskiej Agencji Kolejowej

23 grudnia 2015, 09:30 Infrastruktura

Polska z przedstawicielem PLK w zarządzie Platformy ds. Wdrażania ERTMS przy Europejskiej Agencji Kolejowej. Prace nad jednolitym systemem sterowania ruchem pociągów we wspólnocie nabierają tempa.

Piotr Wyborski – członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – został wybrany do zarządu Platformy ds. Wdrażania ERTMS, czyli utworzonego w ramach Europejskiej Agencji Kolejowej ciała odpowiedzialnego za stworzenie i realizację strategii wprowadzania we wszystkich krajach wspólnotowych jednolitego Europejskiego Systemu Zarzadzania Ruchem Kolejowym składającego się z Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) i Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R). Jego kandydatura wysunięta przez Wspólnotę Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) została zatwierdzona na pierwszym spotkaniu Platformy, które odbyło się 15 grudnia 2015 r. w Brukseli. Obok przedstawiciela PLK CER w zarządzie zasiądą także reprezentanci kierownictwa DB Netz (Niemcy), SNCF (Francja), RFI (Włochy) oraz Mitsui Rail Capital Europe (Holandia/Japonia).

Najważniejszym celem powołanego zarządu jest nadzór nad usprawnieniem, z udziałem decydentów z całego europejskiego sektora kolejowego, procesu wdrożenia i rozwoju sytemu ERTMS, także z uwzględnieniem kwestii ekonomicznych. Prace Platformy będą obejmować wszystkie aspekty systemu ERTMS, w tym przede wszystkim zapewnienie interoperacyjności, kompatybilności różnych wersji systemu oraz zgodności urządzeń pokładowych z urządzeniami przytorowymi. Prace będą koncentrować się na właściwym nadzorze nad specyfikacją systemu ERTMS i związanym z tym zarządzaniem zmianą specyfikacji wynikającą z wdrażania nowych funkcjonalności, poprawianiem błędów w specyfikacji czy znormalizowaniem ujednoliceniem zasad projektowych. Ponadto prowadzone będą prace związane z ujednoliceniem testowania systemu, weryfikacją produktów dostarczanych przez producentów systemu ERTMS i certyfikacją europejską WE oraz krajowymi procedurami, związanymi z dopuszczeniem do eksploatacji. Członkami Platformy mogą zostać przedstawiciele podmiotów reprezentujących interesariuszy zaangażowanych w rozwój oraz wdrażanie ERTMS. Obecnie są to przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA), Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), Stowarzyszenia Europejskich Zarządców Infrastruktury (EIM) oraz producenci.

– Utworzenie Platformy ds. Wdrażania ERTMS to bardzo ważny krok na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz jakości usług w sektorze kolejowym w całej Unii. Sądzę, że wybór reprezentanta Polski do grona decydującego o przygotowaniu skomplikowanego procesu wdrożenia wspólnego dla całej Europy Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, to docenienie roli i wagi jaką narodowy zarządca infrastruktury odgrywa i będzie odgrywał w rozwoju kolei na starym kontynencie – mówi Piotr Wyborski, członek zarządu PKP PLK S.A., dyrektor ds. utrzymania infrastruktury.

Najbliższe działania w celu przyspieszenia wdrożenia wspólnotowego systemu zarządzania ruchem to aktualizacja technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” (TSI CCS), rewizja planów wdrożenia ERTMS w poszczególnych krajach, a następnie studium dalszego rozwoju stosowanego dziś systemu łączności GSM-R.

Zarząd Platformy, którego decyzje będą miały wpływ na plany rozwoju systemu ERTMS, jest z punktu widzenia PKP PLK S.A. niezwykle ważnym gremium. Aktualnie PLK eksploatują system ETCS poziom 1 na Centralnej Magistrali Kolejowej, a także finalizują pilotażowe wdrożenie systemu ETCS poziom 2 wraz z GSM-R na linii E30 na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna. W najbliższych 10 latach narodowy zarządca infrastruktury kolejowej planuje wdrożenie systemu ETCS na 4 tys. kilometrów linii, a systemu GSM-R w skali sieciowej – aż na prawie 14 tys. kilometrów linii.

Cel wprowadzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) (ang. European Rail Traffic Management System) to podniesienie atrakcyjności przewozów kolejowych i zwiększenie ich udziału w transporcie wewnątrz europejskim. Efektem wdrożenia systemu na polskich liniach kolejowych będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów i zmniejszenie ryzyka wypadków. Nowa technologia urządzeń łączności i dostosowanie jej do standardów międzynarodowych pozwoli na zwiększenie przepustowości linii kolejowych, bardziej elastyczne zarządzanie ruchem i pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe