PTEZ: Rozporządzenie MKiŚ ws. ciepłownictwa wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski

1 grudnia 2022, 18:30 Alert

W swojej komunikacji prasowej Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ – przyp. red.) komentuje nowelizację rozporządzenia taryfowego 
dla ciepła.

Elektrociepłownia Siekierki. Źródło: Wikimedia
Elektrociepłownia Siekierki. Źródło: Wikimedia


– 26 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Nowelizacja ta ukierunkowana była w głównej mierze na jednostki kogeneracji, które stosują uproszczony sposób kalkulacji taryf dla ciepła, nie pozwalający na nadążanie za zmianami otoczenia makroekonomicznego w kontekście możliwości pokrycia poprzez taryfę kosztów wytwarzania ciepła – podaje PTEZ.

– W sytuacji niespotykanego skoku cen paliw pomiędzy pierwszym a czwartym kwartałem bieżącego roku, w celu minimalizacji wpływu tego zjawiska, zdecydowano się na wprowadzenie możliwości czasowego doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa. Zgodnie z założeniami, doliczenie to ma pozwolić na pokrycie kosztów paliwa, które nie zostały uwzględnione w cenie referencyjnej ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży ciepła oraz wskaźnika referencyjnego (w podziale na poszczególne paliwa), ogłoszonych przez prezesa URE w dniu 31 marca 2022 roku – podaje organizacja w informacji prasowej.

– Bardzo doceniamy wprowadzenie przedmiotowej zmiany, ponieważ umożliwi ona częściowe pokrycie straty na wytwarzaniu ciepła spowodowane gwałtowną zmianą uwarunkowań rynkowych. Niewątpliwie wprowadzony mechanizm poprawi sytuację związaną z bezpieczeństwem energetycznym Polski wpływając na zapewnienie realizacji stabilnych dostaw ciepła i energii elektrycznej. Kryzys energetyczny wygenerował wiele wyzwań stojących przed operatorami jednostek kogeneracji, dlatego tak ważne jest, aby regulacje efektywnie wzmacniały warunki ich sprawnego funkcjonowania – czytamy.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych/Michał Perzyński