Koszty rekompensat po wprowadzeniu noweli ustawy odległościowej wyniosą 278 mln zł

21 czerwca 2021, 13:45 Alert
wiatraki OZE
Farma wiatrowa w Skoczykłodach. Fot. BiznesAlert.pl

Koszt maksymalnej rekompensaty dla gmin, które wskutek wchodzącej w życie z mocą wsteczną zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 roku został oszacowany na 278 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Szczegóły

– Proponuje się, aby maksymalna wysokość rekompensaty dla danej gminy stanowiła wartość dochodów utraconych w 2018 roku rozumianą jako różnica pomiędzy kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w okresie od pierwszego stycznia 2018 roku do 13 lipca 2018 roku na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie noweli o OZE, a kwotą należną w tym okresie na podstawie przepisów znowelizowanych ustawą OZE. Przyjęcie tego założenia w sposób kompletny czyni zadość wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i generuje wydatki dla budżetu państwa z tytułu rekompensat w kwocie ok. 278 mln zł – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Rekompensaty mają być wypłacane z budżetu państwa na wniosek gminy. Mają zostać zapewnione w budżecie na 2022 rok. Celem ustawy jest przygotowanie mechanizmu rekompensaty dla gmin, które wskutek wchodzącej w życie z mocą wsteczną zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 roku.

Tło

-Gminy, ustalając budżet na 2018 roku miały prawo czynić prognozy budżetowe, które, w oparciu o obowiązujący wówczas stan prawny, zakładały większe wpływy. Zmiany definicji budowli oraz elektrowni wiatrowej, które weszły w życie w trakcie roku podatkowego z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2018 roku nie tylko uszczupliły dochody gmin z tytułu podatku od nieruchomości, ale również wpłynęły na zobowiązanie gmin do zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za posadowione elektrownie wiatrowe – czytamy dalej.

Taki stan faktyczny wpłynął na pogorszenie sytuacji majątkowych gmin oraz mógł mieć negatywny wpływ na jakość życia ich mieszkańców – czytamy.

ISB/Bartłomiej Sawicki

Będą rekompensaty za utracone dochody gmin po wprowadzeniu noweli ustawy odległościowej