Różański: W jednostkach ma być mniej świętowania, więcej szkolenia

17 września 2015, 12:00 Bezpieczeństwo

Dowódca Generalny przeprowadził w Krakowie, w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, półroczną odprawę rozliczeniowo zadaniową.

Dowódca Generalny wskazał, że przekłada się ono na wymóg większego realizmu planowanych przedsięwzięć, które muszą uwzględniać w coraz większym stopniu połączenie działań różnych związków taktycznych. „W jednostkach ma być mniej świętowania, więcej szkolenia“, wskazał generał Różański. Zaznaczył, że oczekuje od dowódców wdrożenia nowych porządków dnia w jednostkach, uwzględniających czas na przygotowanie zajęć, czas na szkolenie bojowe (szczególnie w nocy) i czas na obsługę sprzętu. „Dążąc do zwiększenia realizmu szkolenia, będziemy dostosowywać regulaminy i instrukcje do nowych wyzwań i oczekiwań“, wskazał nasz dowódca.

Generał Różański polecił także zwiększyć informatyzację procesu planowania i rozliczania działąności bieżacej jednostek wojskowych oraz pogłębić relacje wojsko-społeczeństwo. Podkreślił na odprawie, że oczekuje, iż w postawach żołnierzy będzie widoczny etos służby, a nie etos pracy. Odnosząc się do problemów kadrowo-organizacyjnych, będących utrapieniem wielu dowóców, zapowiedział wzrost limitu awansowego dla 1500 podoficerów oraz zwiększenie kompetencji kadrowych dowódców jednostek wobec żołnierzy z korpusu szeregowych.

Ponadto podczas pierwszej swojej oprawy rozliczeniowo-zadaniowej Dowódca Generalny ocenił wykonanie zadań z lipca i sierpnia, w tym organizację Święta Wojska Polskiego, tempo wyposażania wszystkich żołnierzy zawodowych w hełmy kompozytowe i organizację ćwiczenia Tumak-15. Wskazał również zadania do realizacji do końca roku – z obszarów szkolenia, logistyki, organizacyjno-etatowego i bieżącego funkcjonowania wojska.

Dowódca Generalny polecił podwładnym m.in. zintensyfikować do końca roku szkolenie w godzinach nocnych – tak na poligonach jak i w koszarach; przeprowadzić w kilku jednostkach zajęcia instruktażowo-metodyczne z użyciem systemów symulacyjnych JTLS i JCATS. Zapowiedział wdrożenie nowych pomysłów zwiększających wykorzystanie systemów wsparcia dowodzenia– Konwój, Patrol, ADAMS. Polecił przedstawić w najbliższym czasie wnioski organizacyjno-etatowe dotyczące zmian w dowództwach dywizji, skrzydeł, flotylli i brygad, w tym związanych z organizacją taktycznych centrów dowodzenia (TOC), stanowisk dla starszych podoficerów dowództw oraz snajperów. Zalecił dowódcom wykorzystanie do 11 listopada limitów awansowych dla podoficerów.

Gen. broni Mirosław Różański podczas odprawy wysłuchał meldunków dowódców wszystkich dywizji, skrzydeł i flotylli. Generałowie i admirałowie informowali o przygotowaniu podległych związków taktycznych do działania zgodnie z wojennym przeznaczeniem, oceniali postępy w wyszkoleniu oddziałów i pododdziałów, prezentowali ich ukompletowanie osobowe i sprzętowe oraz ograniczenia wpływające na szkolenie. Mieli także okazję przedstawić gen. Różańskiemu napotykane trudności i zagrożenia dla realizacji postawionych zadań.

Odprawie towarzyszyły dyskusje w dziewięciu syndykatach lądowym, lotniczym, morskim, specjalnym, rodzajów wojsk, szkoleniowym i sztabu DGRSZ. Tam również dowódcy przedstawiali informacje podleglych jednostek (brygad, pułków, centrów szkolenia, szefostw) i dyskutowali z oficerami DG RSZ o rozwiązywaniu napotykanych problemów natury szkoleniowej, etatowej, uzupełnieniowej, gotowości mobilizacyjnej i sprawności użytkowanego sprzętu.

Odprawa stanowiłą okazję do poznania organizacji i funkcjonowania rozwiniętego stanowiska dowodzenia komponentu Wojsk Specjalnych oraz wyposażenia jednostek Wojsk Specjalnych. Gospodarzem tej częsci spotkania był dowódca DKWS gen. bryg. Jerzy Gut, który wraz z podwładnymi oprowadził uczestników odprawy po stoiskach poszczególnych jednostek i po stanowisku dowodzenia komponentu Wojsk Specjalnych NATO.

Szef Oddziału Komunikacji Społecznej DGRSZ płk Robert Bajurski przedstawił analizę i ocenę dyscypliny w podległych dowództwu jednostkach wojskowych, a płk Kazimierz Dyński, zastępca szefa Sztabu DGRSZ – ocenę utrzymania gotowości bojowej jednostek wojskowych, sił wydzielanych do Sił odpowiedzi NATO, Grupy Bojowej UE, Sił Bardzo Wysokiej Gotowości NATO, wnioski z działąności bieżacej i inne ważne informacje. Płk Roman Ćwikliński, szef Zarządu J1 omówił najnowsze zmiany w zasadach polityki kadrowej.

Odprawę podsumował gen. Różanski, stawiając podwłądnym zadania do wykonania do końca 2015 roku.

Źródło: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/ppłk Artur Goławski/Mirosław C.Wójtowicz/Sylwester Michalski/mł. chor. Marian Dulewicz