Rząd poszerzy Program dla Śląska o nowe inwestycje

19 września 2018, 16:45 Alert

Programy: Czyste Powietrze w woj. śląskim i Gepard II „Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu” – to dwa z czternastu nowych przedsięwzięć w Programie dla Śląska. Nowe punkty Programu ogłosił w środę w Katowicach minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Program dla Śląska

Dokument pod nazwą „Program dla Śląska” premier w pierwotnej formie zaprezentował w Katowicach w grudniu ub. roku. To jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jeden z dwóch dedykowanych w niej regionom (obok Polski Wschodniej).

W środę minister Kwieciński przekazał w Katowicach, że zaangażowane środki finansowe Programu sięgnęły we wrześniu br. połowy jego wartości bazowej, wynoszącej 42,1 mld zł. Jak dodał, dotąd zrealizowane w ramach Programu wsparcie oszacowano na ok. 9,3 mld zł (to ok. 670 indywidualnych projektów dofinansowanych z różnych źródeł).

14 kolejnych projektów 

Kwieciński poinformował także o dodaniu do 73 pierwotnych umieszczonych w Programie przedsięwzięć 14 kolejnych – o łącznej wartości ok. 13,2 mld zł. Jednym z nich jest plan naprawczy dla Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy o wartości 12,1 mln zł (zakłada przede wszystkim odnowienie parku maszynowego).

Nowe działania prośrodowiskowe to: ukierunkowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na walkę ze smogiem (wsparcie termomodernizacji termomodernizacji budownictwa komunalnego za 145,5 mln zł), rządowy program Czyste Powietrze w woj. śląskim (10,7 mld zł), a także program „Gepard II – Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu” (70 mln zł dofinansowania do zakupu autobusów elektrycznych).

Nowe przedsięwzięcia infrastrukturalne to regionalne części rządowych programów rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury transportowej na lata 2016-2019 (125,9 mln zł), a także Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej (48 mln zł) i Mostów dla Regionów (most na Odrze między gminami Rudnik i Nędza za 70 mln zł).

Inwestycje w energetykę 

Nowe przedsięwzięcia Programu dotyczące energetyki, to: budowa bloku energetycznego w Radlinie (185 mln zł), modernizacja baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń (345 mln zł), utworzenie kompleksu przemysłowego na terenie b. kopalni Krupiński (1,3 mld zł) oraz budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia (215 mln zł). Dołączone do Programu przedsięwzięcia kierowane do miast, to: wsparcie infrastruktury sportowej (125,4 mln zł), wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych (sprzęt do ratowania dzieci – 2,9 mln zł) oraz zakup tomografu dla Górnośląskiego Centrum Medycznego (5,5 mln zł).

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Program ma być odpowiedzią na wyzwania stojące przed woj. śląskim. We wprowadzeniu do dokumentu napisano, że ma on na celu doprowadzenie w perspektywie długoterminowej (2030 r.) do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, jak górnictwo i hutnictwo, nowymi – bardziej produktywnymi, innowacyjnymi i zaawansowanymi technologicznie.

Wartość programu to 40 mld zł

Zgodnie z pierwotnymi założeniami Programu wartość działań i instrumentów bezpośrednio ukierunkowanych na realizację celów Programu do 2023 r. „wyniesie dodatkowo co najmniej 40 mld zł, uwzględniając m.in. koszty przygotowanych i przewidzianych do uruchomienia przed 2020 r. inwestycji infrastrukturalnych. Kwota ta ma wzrosnąć „wraz z dookreśleniem wartości projektów nieposiadających aktualnie wyceny finansowej”.

Program oferuje też działania realizowane w ramach ogólnokrajowego wsparcia, z którego podmioty z woj. śląskiego wykorzystują ok. 5 mld zł. Wskazuje m.in., że dla efektywnej jego realizacji ważna będzie integracja działań i instrumentów, w tym dostępnych na poziomie europejskim.

Dokument zawiera obszerną część analityczną, powstałą w toku konsultacji w regionie. Sześć wskazanych szczegółowych celów rozwojowych to: wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, rozwój innowacji w energetyce oraz poprawa warunków rozwojowych miast.

W kontekście tych celów sformułowano początkowo 73 przedsięwzięcia Programu. To np. projekty kierowane do młodych na rynku pracy i wspierające procesy kształcenia, program likwidacji niskiej emisji, projekt bezemisyjnego transportu publicznego, przedsięwzięcia związane z infrastrukturą transportową, górnictwem czy wzrostem innowacyjności w energetyce, a także budowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-turystycznego pod nazwą Beskidzkie Centrum Narciarstwa.

Polska Agencja Prasowa