Rząd zaakceptował Polską Strategię Kosmiczną

17 lutego 2017, 16:00 Alert
kosmos rakieta

Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, mającym coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Wspieranie m.in. tej branży jest jednym z ważnych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Długofalowe kierunki rozwoju branży kosmicznej zostały wskazane w Polskiej Strategii Kosmicznej, przyjętej przez Radę Ministrów. Dokument zostanie opublikowany w Monitorze Polskim 17 lutego 2017 r. Polska Strategia Kosmiczna obejmuje horyzont lat 2017-2030. Za koordynację działań i nadzór nad jej realizacją odpowiada Ministerstwo Rozwoju.

Polska Strategia Kosmiczna elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Podstawowym założeniem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest stworzenie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, opartego w większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym niż na niskich kosztach produkcji. Jedną z branż, która obecnie ma w Polsce charakter niszowy, ale która może przyczynić się do osiągnięcia tego celu jest sektor kosmiczny.

Kluczowe zalety polskiego sektora kosmicznego:

1. budowanie stabilnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem,
2. rozwijanie innowacyjnych technologii,
3. stymulowanie kontaktów i współpracy zagranicznej.
Polski sektor kosmiczny to wysoko technologiczna branża o charakterze niszowym, która jednak może przyczynić się do osiągnięcia podstawowego celu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli stworzenia nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, opartego w większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym – podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Popularyzacja wykorzystywania danych satelitarnych przez administrację publiczną różnego szczebla doprowadzi do zwiększenia efektywności jej funkcjonowania i lepszego użytkowania posiadanych zasobów, np. w planowaniu przestrzennym, inteligentnych systemach transportu, monitorowaniu środowiska czy zarządzaniu kryzysowym  – dodaje wiceszefowa MR.

Tworzone na potrzeby misji kosmicznych nowoczesne technologie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Działalność kosmiczna wspiera bliską współpracę pomiędzy nauką, sektorem badawczo-rozwojowym i przemysłem, tym samym przyczyniając się do wzrostu innowacyjności w gospodarce. Sektor kosmiczny stymuluje również rozwój nowych materiałów i technologii, wprowadza nowe formy organizacji pracy i kontroli jakości. Opracowywane na potrzeby misji kosmicznych urządzenia muszą być niezawodne, odporne na ekstremalne warunki, lekkie i energooszczędne. Te wszystkie zalety technologii kosmicznych sprawiają, że bardzo łatwo mogą być wykorzystywane w innych sektorach gospodarki.

Co chcemy osiągnąć

Wdrożenie wieloletniej Polskiej Strategii Kosmicznej sprawi, że w roku 2030:

1.Polski sektor kosmiczny będzie zdolny do skutecznego konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3% ogólnych obrotów tego rynku;
2.Polska administracja publiczna będzie wykorzystywać dane satelitarne dla szybszej i skuteczniejszej realizacji swoich zadań, a krajowe przedsiębiorstwa będą w stanie w pełni zaspokoić popyt wewnętrzny na tego typu usługi oraz eksportować je na inne rynki;
3. Polska będzie posiadała dostęp do infrastruktury satelitarnej umożliwiającej zaspokojenie jej potrzeb, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

Cele szczegółowe Polskiej Strategii Kosmicznej

Wzrost konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i zwiększenie jego udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego

 • Zwiększenie udziału w programach opcjonalnych ESA (docelowo 150%–200% składki obowiązkowej)
 • Opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Kosmicznego
 • Zwiększenie udziału w programach kosmicznych UE – Horyzont 2020, Copernicus, Galileo, SST, GovSatCom
 • Określenie najbardziej obiecujących dla polskiego sektora kosmicznego obszarów technologicznych (istniejące kompetencje, nisze technologiczne, potencjał rozwojowy)
 • Dążenie do podniesienia pozycji polskiego sektora kosmicznego z dostawcy elementów do dostawcy podsystemów satelitarnych
 • Rozwój współpracy dwustronnej
 • Zwiększenie udziału w innych inicjatywach międzynarodowych (EUMETSAT, ESO)
 • Zainicjowanie udziału polskiego sektora kosmicznego w tzw. New Space

Rozwój aplikacji satelitarnych – wkład w budowę gospodarki cyfrowej

 • Zapewnienie stałego, szybkiego i pewnego dostępu do danych satelitarnych
 • Upowszechnianie wykorzystywania danych satelitarnych w administracji publicznej różnego szczebla
 • Rozwój usług komercyjnych
 • Zwiększony udział w programach międzynarodowych (UE, ESA, EUMETSAT, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy)

Rozbudowa zdolności w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa z wykorzystaniem technologii kosmicznych i technik satelitarnych

 • Budowa narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi
 • Budowa systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej
 • Zapewnienie dostępności usług satelitarnych systemów łączności i nawigacji
 • Rozwój technologii rakietowych

Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce

 • Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości ESA (ESA Business Incubator Centre, w powiązaniu z Platformą Ambasadorów IAP)
 • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych
 • Wprowadzanie ułatwień dla nauki i przedsiębiorców, zwłaszcza dla MŚP
 • Zwiększenie poziomu prywatnych inwestycji
 • Opracowanie projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych

Budowa kadr dla potrzeb sektora kosmicznego

 • Utworzenie nowych kierunków kształcenia wyższego
 • Rozwijanie programów staży i praktyk (polskie firmy, uczelnie, organizacje międzynarodowe)
 • Wspieranie konkursów i projektów studenckich
 • Zwiększenie udziału polskiego personelu w organizacjach międzynarodowych (UE, ESA)

Podmioty realizujące Polską Strategię Kosmiczną

We wdrażanie Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK) zaangażowane będzie szereg resortów, szczególności Ministerstwa: Rozwoju, Obrony Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Środowiska i Spraw Zagranicznych. W działaniach z tego zakresu będą również uczestniczyli wszyscy członkowie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej, w tym zwłaszcza Ministerstwa: Cyfryzacji, Infrastruktury i Budownictwa, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Specjalną rolę przewidziano dla Polskiej Agencji Kosmicznej, która odpowiedzialna jest za opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego KPK, jako drugiego – obok programów opcjonalnych ESA – narzędzia realizacji PSK wiążącego się z nakładami z budżetu państwa. Prace nad przygotowaniem KPK powinny zakończyć się do końca 2017r. We wdrażaniu strategii przewidziano również zaangażowanie Agencji Rozwoju Przemysłu. Ważną rolę na etapie przygotowania założeń, a później konsultacji PSK pełnił Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Ministerstwo Rozwoju