Jak gospodarować odpadami w sektorze energetycznym? (RELACJA)

16 lipca 2019, 14:30 Środowisko
środowisko, śmieci, odpady

Między innymi zmianom w zakresie gospodarowania odpadami, które zostały wprowadzone nowelizacją Ustawy o Odpadach i Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w 2018 roku, poświęcone było czerwcowe szkolenie pt. „Odpady w sektorze energetycznym, przemysłowym i komunalnym”. W czwartek, 18 lipca odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia, podczas, którego Agnieszka Skorupińska, adwokat, counsel i lider praktyki ochrony środowiska w kancelarii CMS omówi, też aktualnie procedowane projekty zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami.

Pierwsza część programu szkolenia obejmowała przegląd najważniejszych zmian w zakresie gospodarowania odpadami, które zostały wprowadzone zgodnie z nowelizacją Ustawy o Odpadach i Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Główne wątki obejmowały nowe warunki wydawania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, obowiązujące terminy i warunki magazynowania odpadów, obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń, wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, a także nowe kompetencje i narzędzia dla Inspekcji Ochrony Środowiska stosowane dla sektora energetycznego i przemysłowego. Dodatkowo poruszony został również temat planowanych kolejnych zmian do systemu magazynowania odpadami, które wynikają z opublikowanych ostatnio projektów ustaw i rozporządzeń.

Agnieszka Skorupińska, adwokat, counsel i lider praktyki ochrony środowiska w kancelarii CMS, która prowadziła, tą część szkolenia, rozpoczęła swoje wystąpienie od przedstawienia i omówienia zmian w zakresie warunków i terminów magazynowania odpadów, które wynikają z nowelizacji Ustawy o Odpadach oraz analizy opublikowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów z dnia 1 lutego 2019 r. Projektowane rozporządzenie w sposób szczegółowy reguluje warunki magazynowania odpadów, co w przypadku wielu przedsiębiorców może powodować konieczność wykonania odpowiednich prac związanych z przystosowaniem miejsc magazynowania odpadów do nowych wymagań. Działania te wiążą się oczywiście z dodatkowymi obciążeniami finansowymi, na co zwracali uwagę uczestnicy szkolenia.

Następnie omówione zostały wymogi wynikające z wprowadzonego obowiązku prowadzenia monitoringu miejsc magazynowania lub składowania odpadów oraz wyjątki, jakie znalazły się w tym zakresie w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lutego 2019 r. będącego na etapie notyfikacji. Temat ten spotkał się z dużą ilością pytań ze strony uczestników szkolenia, które szybko przerodziły się w aktywną dyskusję. Była to okazja do wymiany doświadczenia między uczestnikami szkolenia, jak również możliwość podzielenia się dotychczas zdobytym doświadczeniem w tym zakresie przez prowadzącą mec. Agnieszkę Skorupińską, która wskazywała na możliwe do podjęcia działania mające na celu dostosowanie się przez przedsiębiorców do nowych wymogów, w jak najmniej uciążliwy dla nich sposób. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przy interpretacji nowych przepisów w tym zakresie mec. Agnieszka Skorupińska wskazywała również na dotychczas opublikowane przez Ministerstwo Środowiska interpretacje przepisów, które mogą być pomocne przy pojawiających się wątpliwościach.

Kolejną z omawianych zmian wprowadzonych nowelizacją Ustawy o Odpadach była konieczność ustanowienia zabezpieczeń roszczeń, która zgodnie z założeniami do projektu ustawy ma umożliwić pokrycie kosztów wykonania zastępczego np. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, czy usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2008 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Wątpliwości budzi zwłaszcza sposób obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń w kontekście treści przyjętego już Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

W dalszej kolejności mec. Agnieszka Skorupińska szczegółowo omówiła również wymogi dotyczące konieczności przedkładania operatów przeciwpożarowych w przypadku wnioskowania o wydanie nowych decyzji odpadowych lub składania wniosków o aktualizacje dotychczas posiadanych decyzji. Temat ten wywołał kolejny raz liczne pytania ze strony uczestników szkolenia, które równie szybko przerodziły się w dyskusję. Dyskusja objęła swym tematem również niedawno opublikowany długo wyczekiwany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, na który zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu mec. Agnieszka Skorupińska. Jak wskazywała „Stanowi on dopełnienie nowego kształtu regulacji odpadowych wynikającego z nowelizacji ustawy o odpadach z 20 lipca 2018 roku i w sposób szczegółowy określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów palnych. Pomimo tego, że projekt jest dokumentem mocno technicznym i kazuistycznym zalecam zapoznanie się z nim, ponieważ nakłada on kolejne wymogi na przedsiębiorców w zakresie dostosowania miejsc magazynowania lub przetwarzania odpadów”.

Temat szkolenia obejmował również zmiany w zakresie warunków wydawania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami oraz obowiązku aktualizacji dotychczas posiadanych decyzji w tym zakresie. Temat ten wzbudził duże zainteresowanie zebranych gości z uwagi na zbliżający się ostateczny termin na złożenie wniosków o aktualizację dotychczas posiadanych decyzji, tj. 5 września 2019 roku i szereg wątpliwości, które pojawiają się w tym zakresie. W ramach omawiania m.in. wymogów jakie powinien spełniać wniosek o aktualizację dotychczas posiadanej decyzji mec. Agnieszka Skorupińska odniosła się m.in. do konieczności załączania do wniosków aktualizacyjnych odpowiednich zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności. Podczas szkolenia omówione zostały również wprowadzone zmiany dotyczące produktu ubocznego oraz zmiany w zakresie nowych warunków transgranicznego gospodarowania odpadami.

Na koniec pierwszej części szkolenia mec. Agnieszka Skorupińska poruszyła również temat aktualnie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który swym zakresem obejmuje również m.in. zmiany w Ustawie o Odpadach. Jeżeli projekt ten zostanie przyjęty w obecnym brzmieniu, część surowych wymogów nowelizacji z 20 lipca 2018 roku zostanie złagodzonych.

W kolejnej części szkolenia, które prowadziła Magdalena Ozimek, ekspert zarządzania środowiskowego i pełnomocnik firmy Eco-Care, poświęcone były obecnemu systemowi raportowania w gospodarce odpadami oraz zmianom w tym zakresie, które wejdą w życie w najbliższych latach. Prelegentka mówiła także na temat stosowanie przepisów w praktyce, czyli ich interpretacji, obowiązków i wymagań dla przedsiębiorstw.

Zorganizowane przez DlaEnergetyki szkolenie pt. „Odpady w sektorze energetycznym, przemysłowym i komunalnym” odbyło się 11 czerwca w Warszawie. Jak podkreślają prowadzące szkolenia, ustawodawca jest nadal bardzo aktywny, a w ostatnim czasie zintensyfikował swoje prace legislacyjne, dlatego śmiało można stwierdzić, że kolejna edycja szkolenia, zaplanowana na 18 lipca w Katowicach, będzie okazją do bardzo ożywionych dyskusji.

CIRE.pl