Stacje Plac Konstytucji i Muranów

31 lipca 2015, 15:30 Infrastruktura

Wybudowanie stacji metra Plac Konstytucji i Muranów radykalnie poprawi dostępność komunikacji zbiorowej w centrum miasta. Co ważne, uruchomienie tych stacji nie pociągnie za sobą zmiany częstotliwości kursowania pociągów na pierwszej linii metra.

Ich uruchomienie spowoduje objęcie obsługą komunikacyjną metra mieszkańców m.in. ulic Poznańskiej, Kruczej, Hożej, Wspólnej (w przypadku stacji Pl. Konstytucji) oraz m.in. ulic Nowolipki, Pawiej, Dzielnej, Zamenhoffa, Stawki, Bonifraterskiej (stacja Muranów).

Po ich wybudowaniu pasażer, znajdujący się pomiędzy stacjami metra w śródmieściu, będzie miał nie więcej niż 400 metrów do najbliższego wejścia jednej ze stacji. Według ekspertów w dziedzinie komunikacji zbiorowej, taka odległość (poniżej 500 metrów) zapewnia, że pasażer będzie skłonny skorzystać z metra kosztem alternatywnych środków transportu.

a12ia16_d

Lokalizacja

Teren planowanej stacji Muranów obejmuje swym zasięgiem obszar znajdujący się wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa, w południowej części odcinka tej ulicy od północy ograniczonego ul. Stawki, a od południa ul: Świętojerską i M. Anielewicza. Projektowana stacja znajdować się będzie pod ul. Andersa, torami tramwajowymi oraz przyszłym drugim pasem jezdni i obejmować będzie fragment istniejącego szlaku metra łączącego stacje: A15 Ratusz i A17 Dw. Gdański.

Stacja Metra Pl. Konstytucji, zlokalizowana będzie w ciągu ul. Marszałkowskiej, od Pl. Konstytucji do rejonu skrzyżowania z ulicą Hożą. Stacja znajdować się będzie w przebudowanej części tunelu szlakowego B12/B13 łączącego stację A11 Politechnika i A13 Centrum.

a12a16_d

Stan przygotowania inwestycji

6 lipca 2006 r. Metro Warszawskie podpisało umowę z Instytutem Rozwoju Miast, na wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia budowa stacji A12 „Plac Konstytucji” i stacji A16 „Muranów”. Raport zawiera opis przewidywanego wpływu budowy i eksploatacji stacji na otaczające je środowisko.

Źródło: Metro Warszawskie sp. z o. o.