Standardy techniczne IGG podczas warsztatów na EXPO GAS w Kielcach (RELACJA)

7 października 2021, 10:30 Energetyka

16 września 2021 roku podczas Targów EXPO-GAS w Kielcach odbyły się warsztaty techniczne, w trakcie których zostały omówione cztery standardy IGG. Wydarzenie zainteresowało wiele osób, zarejestrowało się 159 chętnych.

Warsztaty oficjalnie otworzył prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa dr Robert Perkowski, a prowadził je przewodniczący Komitetu Standardu Technicznego Grzegorz Rosłonek. 

W czasie warsztatów zostały omówione cztery opracowane ostatnio standardy IGG, oraz przedstawione trzy prezentacje przedstawicieli SITPNiG oraz ZISCO SA, powiązane tematycznie ze standardami. 

Standard ST-IGG-2801:2020 Określanie ciśnienia roboczego dla gazociągów stalowych (powyżej 0,5 MPa) na podstawie defektów oraz dobór metod ich naprawy został omówiony przez kierownika Zespołu 28, Pawła Wiśniewskiego (Gaz-System). Ze względu na zróżnicowany stan eksploatowanych obecnie gazociągów a także szereg czynników wpływających na defekty ujawniane szczególnie na gazociągach wybudowanych w latach 1960-1980, zastosowanie Standardu na potrzeby opracowania i doboru właściwej metody napraw tych defektów i określenie maksymalnego ciśnienia roboczego dalszej eksploatacji wydaje się kluczowe. Aktualny stan zaawansowania technik kompozytowych opisanych w Standardzie, a także rozwój i udoskonalenie tych technik pozwala przewidzieć coraz szersze wykorzystanie metod naprawy, a co za tym idzie większe spektrum dla stosowania ST-IGG-2801.

Kolejnym był ST-IGG-0209:2021 Ocena jakości gazów ziemnych Część 4: Przyrządy pomiarowe do wyznaczania temperatury punktu rosy wody w gazach ziemnych. Kierownik Zespołu 2C, Grzegorz Rosłonek (PGNiG) podkreślił, że DS. jest uzupełnieniem grupy standardów „chemicznych” opracowanych przez Zespół 2C: ST-IGG-0205:2015 Ocena jakości gazów ziemnych – Cześć 1- Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego, ST-IGG-0206:2016 Ocena jakości gazów ziemnych – Cześć 2- Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego i ST-IGG-0208: 2018 Ocena jakości gazów ziemnych – Chromatografy do pomiaru siarki.

Przedstawiciel SITPNiG Marek Rutkowski przy wsparciu drugiego autora, Dominika Staśko, przedstawił prezentację „Autorska metoda bezenergetycznej kompensacji wahań zapotrzebowania na gaz w sieciach gazowych”. Autor przedstawił przykład układu technologicznego kompensowania fluktuacji zapotrzebowania na gaz w sieciach gazu za pomocą bezenergetycznej instalacji sprężająco – magazynująco – rozprężającej.

Co istotne, autorzy zadeklarowali, że instalacja została sprawdzona w praktyce, potwierdzając zasadność jej wykorzystania zarówno do magazynowania gazu pod ciśnieniem jak i jego redukcji.

Jacek Janicki (ZRB Janicki) przedstawił ST-IGG-3301:2021 Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane. Autor podkreślił, że jest to najbardziej zaawansowana technologicznie metoda bezwykopowa, umożliwiająca układanie rur ciśnieniowych i osłonowych na długościach ponad 5 000 metrów o średnicach od 1 do 56 cali bez ograniczenia głębokości w każdych warunkach geologicznych. W dokumencie standaryzacyjnym  określono wymagania i zalecenia niezbędne dla procesu prawidłowego projektowania i wykonania Horyzontalnych Przewiertów Sterowanych (HPS) i Horyzontalnych Wierceń Kierunkowych (HWK). W szczególności zdefiniowano listę wymagań na poszczególnych etapach procesu, począwszy od wizji w terenie poprzez opracowanie dokumentacji: geologicznej, technicznej, wykonawczej aż po odbiór wykonanego przekroczenia.

Kolejny punkt programu rozpoczął się od przedstawienia przez Jacka Piotrowicza firmy ZISCO, a prof. Jan Piwnik przedstawił prezentację „Rozwój procesów spawalniczych w oparciu o nowe – zaawansowane technologie uwzględniające niszczenie wodorowe złącz spawanych”.  W prezentacji omówiono koncepcję rozwoju technologii spawalniczych, w szczególności zwrócono uwagę na techniki MICROJET. Podkreślono, że odporność stali konstrukcyjnej na niszczenie wodorowe zależy od technologii wytwarzania, ale przede wszystkim od jej mikrostruktury. Wskazano również potencjalny obszar rozwoju technologii spawalniczych rur stalowych. W podsumowaniu Autor zwrócił uwagę, że technologie wspomagania procesu spawalniczego: Microjet, ultradźwięki i pole magnetyczne mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie oraz są uniwersalne konstrukcyjnie i montażowo w odniesieniu do dowolnego typu aparatury spawalniczej.

Standard ST-IGG-3701 Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Wymagania i zalecenia przedstawił kierownik ZR 37 Adam Bogucki (PGNiG).

Dotyczy stacjonarnych, trwale związanych z gruntem, samodzielnych instalacji i urządzeń stacji regazyfikacji LNG, wykorzystywanych do prowadzenia procesu przemiany skroplonego gazu ziemnego z fazy ciekłej w gazową i jej przeznaczeniem dla potrzeb bytowych lub procesów produkcji.

Ostatnim punktem programu była prezentacja przedstawiciela SITPNiG Zbigniewa A.Tałacha „Perspektywy wykorzystania skroplonego gazu ziemnego LNG w gospodarce komunalnej, przemyśle i transporcie”. Autor podał wiele informacji o właściwościach LNG, produkcji, przechowywaniu, wymaganiach dla zbiorników oraz transporcie LNG. Zwrócił także uwagę na aspekty dotyczące kompetencji personelu obsługującego stacje LNG oraz kwestie bezpieczeństwa.

Ceny gazu w Europie przekroczyły 1900 dolarów za tysiąc metrów sześciennych