Stopa: Bogdanka będzie optymalizować wydobycie i koszty pracy

30 kwietnia 2015, 11:21 Energetyka

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała po I kw. 2015 przychody na poziomie 428,3 mln zł (niższe o 11,1% niż w tym samym okresie rok wcześniej).   Wynik EBITDA wyniósł 144,4 mln zł, EBIT sięgnął 48,2 mln zł, a zysk netto: 32,7 mln zł. Osiągnięte wyniki, choć wyróżniające Spółkę pozytywnie na tle branży, są niższe niż wypracowane w tym samym okresie rok wcześniej, co jest konsekwencją konieczności dostosowania harmonogramu produkcji do obecnych możliwości sprzedaży węgla na rynku.

fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Poziom produkcji węgla handlowego w I kwartale 2015 roku sięgnął 1,99 mln ton, czyli był niższy o 11,1% od osiągniętego w I kwartale 2014 roku (2,24 mln ton). Zrealizowane wydobycie było zgodne z tegorocznym harmonogramem dostaw do klientów, na który wpływ miała lekka zima i duże zapasy węgla na zwałach. Zrealizowana w I kwartale 2015 roku sprzedaż wyniosła 1,95 mln ton, wobec 2,23 mln ton rok wcześniej. Pomimo spadku cen na rynku, Spółka utrzymała w I kwartale cenę węgla za tonę na poziomie zbliżonym do średniej z 2014 roku, dzięki wyższej kaloryczności sprzedawanego węgla.

Spółka podtrzymuje założenia dotyczące sprzedaży węgla na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton w 2015 roku.

Spółka kontynuuje działania mające na celu dostosowanie działalności do obecnego poziomu wydobycia (warunkowanego przez możliwości sprzedaży), poprzez optymalizację struktury wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych. W efekcie prowadzonych działań, w I kwartale 2015 koszty rodzajowe spadły o 9,7%, w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Jednocześnie Spółka obniżyła plan inwestycyjny na ten rok o 77,6 mln zł.

Po przeanalizowaniu sytuacji rynkowej oraz sytuacji w Spółce, Zarząd podjął decyzję o rekomendacji przeznaczenia na wypłatę dywidendy 37,5% skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok, czyli 102 mln zł. Oznacza to wypłatę w wysokości 3 zł na akcję i stopę dywidendy na poziomie 3,5%. W ocenie Zarządu zarekomendowany poziom dywidendy pozwoli na utrzymanie niezbędnego poziomu gotówki w Spółce w celu zabezpieczenia stabilności i wiarygodności finansowej.

Spółka kontynuuje prace nad aktualizacją strategii, tak by dostosować ją do obecnych i spodziewanych w najbliższych latach warunków rynkowych. Zaktualizowana strategia zostanie przedstawiona do końca czerwca tego roku.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po I kwartale 2015 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN I kw. 2015 I kw. 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 428 279 481 540 -11,1%
Zysk ze sprzedaży 46 454 85 105 -45,4%
Rentowność sprzedaży brutto 10,8% 17,7% -39,0%
EBITDA 144 395 174 149 -17,1%
Rentowność EBITDA 33,7% 36,2% -6,9%
Zysk operacyjny (EBIT) 48 152 85 958 -44,0%
Rentowność EBIT 11,2% 17,9% -37,4%
Zysk netto roku obrotowego 32 690 62 600 -47,8%
Rentowność netto 7,6% 13,0% -41,5%

 

W I kwartale 2015 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody w wysokości 428,3 mln zł, czyli o 11,1% niższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia Polska S.A., ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A., Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy S.A. i EDF Paliwa Sp. z o.o.

Wypracowane w I kwartale 2015 roku wyniki finansowe pozostają pod wpływem sytuacji rynkowej i związanej z tym konieczności dostosowania poziomu produkcji do możliwości sprzedaży na rynku.

Spółka kontynuuje działania mające na celu redukcję kosztów działalności. W efekcie w I kwartale koszty rodzajowe spadły o 9,7%, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Wyłączając koszty związane z amortyzacją, spadek kosztów rodzajowych wyniósł aż 13,6%, przy spadku wydobycia brutto o 11%, spadku ilości robót przygotowawczych o 44,1%.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W I kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 1,99 mln ton, co czyli był niższy o 11,1% od osiągniętego w I kwartale 2014 roku (2,24 mln ton). Zrealizowane wydobycie było zgodne z tegorocznym harmonogramem dostaw do klientów, na który wpływ miała lekka zima i duże zapasy węgla na zwałach.

Uzysk w I kwartale 2015 roku na poziomie 66,6% był zbliżony do osiągniętego w tym samym okresie roku poprzedniego (66,9%).

Zrealizowana w I kwartale 2015 roku sprzedaż wyniosła 1,95 mln ton, wobec 2,23 mln ton rok wcześniej. Pomimo presji cenowej na rynku, Spółka utrzymała w I kwartale cenę węgla za tonę na poziomie zbliżonym do średniej z 2014 roku, co osiągnięte zostało dzięki wyższej kaloryczności sprzedawanego węgla.

W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu produkcji do możliwości sprzedaży węgla na rynku, Spółka zmniejszyła ilość wykonywanych nowych chodników – w efekcie w I kwartale 2015 roku wykonano 5,2 km chodników, wobec 9,3 km w I kwartale 2014 roku (spadek o 44,1%). Ograniczenie robót przygotowawczych przełoży się na redukcję długości wyrobisk wykonanych w 2015 roku o 5,1 km wobec 2014 roku. Wykonanych zostanie 24,7 km wyrobisk, wobec planowanych 31,3 km.

Stan zapasów węgla na poziomie 350 tys. ton na koniec marca 2015 roku (czyli wyższy o 52,8% od odnotowanego na koniec marca 2014 roku i o 14,4% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2014 roku) odpowiadał w przybliżeniu 11-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z harmonogramem dostaw do klientów.

STRATEGIA

W związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, na którą złożyły się takie czynniki jak: znaczący spadek cen węgla, utrzymujące się zapasy w kopalniach śląskich i w elektrowniach oraz plany interwencji rządu w górnictwie i energetyce, Zarząd Spółki zdecydował o weryfikacji założeń do Strategii na lata 2015-2020. Obecnie kontynuowane są prace nad strategią, jej zaktualizowana wersja zostanie przedstawiona do końca czerwca 2015 roku.

Główne założenia Strategii :

 • Utrzymanie pozycji LW BOGDANKA jako lidera kosztowego – stworzenie warunków utrzymania niskiego poziomu kosztów wydobycia w długim horyzoncie czasowym poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia i dalszej redukcji kosztów działalności;
 • Sprzedaż węgla dla energetyki, ciepłownictwa i chemii – poprzez rozszerzanie spektrum odbiorców węgla i wejście w nowe, atrakcyjne segmenty rynku;
 • Ekspansja na rynku polskim – prowadzenie procesu ciągłego monitorowania nowych programów i projektów inwestycyjnych w regionie;
 • Pozyskanie rynków zagranicznych.

Cele strategiczne:

 • Przygotowanie Spółki do działania w warunkach dramatycznie zmieniającego się pod wpływem czynników zewnętrznych i coraz bardziej konkurencyjnego rynku;
 • Prowadzenie prac koncepcyjnych, organizacyjnych i inwestycyjnych związanych z pozyskaniem nowych zasobów, zapewniających Spółce działalność operacyjną znacznie poza okres objęty planem;
 • Dalsza realizacja programu optymalizacji kosztów wydobycia (w tym kosztów pracy) w okresie średnioterminowym i optymalizacja nakładów inwestycyjnych;
 • Utrzymanie pozycji lidera wśród krajowych producentów węgla kamiennego poprzez uzyskanie 30% udział w sprzedaży miałów energetycznych – zwiększenie sprzedaży do średnich i drobnych odbiorców;
 • Zapewnienie zwrotu dla inwestorów z zaangażowanego kapitału.

W celu zapewnienia możliwości dostosowywania Spółki do zmieniającej się sytuacji rynkowej, dokonano analizy wielu alternatywnych scenariuszy działalności i rozwoju stosownie do możliwych scenariuszy zmiany na rynku węgla w Polsce.

Jako scenariusz optymalny przyjęto scenariusz przewidujący:

 • Kontynuację eksploatacji pól Bogdanka i Stefanów oraz udostępnienie nowych obszarów „Ostrów-Orzechów” a w dalszej perspektywie czasowej obszaru K6-K7 przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury kopalni (bez budowy nowych szybów i wzrostu wydobycia);
 • Ograniczenie inwestycji rozwojowych do niezbędnych z punktu widzenia udostępnienia nowych złóż – w szczególności w latach 2015-2017 i weryfikacja nakładów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych do roku 2020;
 • Optymalizacja poziomu produkcji stosownie do sytuacji rynkowej w szczególności w latach 2015-2017, przy zwiększeniu wydobycia z pokładów o większej miąższości (technologia kombajnowa).
 • Optymalizacja długoterminowego zwrotu dla inwestorów z uwzględnieniem ryzyk związanych z sytuacją rynkową.

Wybrany przez Zarząd wariant jest najbardziej elastyczny i przewiduje możliwość powrotu do planowanego wzrostu produkcji a nawet jej rozszerzenia.

Aktualnie Zarząd pracuje nad wielowariantową analizą działalności Spółki, uwzględniającą przewidywane, możliwe scenariusze rozwoju rynku węgla (popytu i cen) do 2020 r., która będzie podstawą do sformułowania aktualizacji Strategii.

W ramach prac nad aktualizacją Strategii i koniecznością dostosowania założeń inwestycyjnych do obecnej sytuacji rynkowej oraz możliwości sprzedażowych, Zarząd przeprowadził aktualizację planu nakładów inwestycyjnych na 2015 r. W efekcie plan ten został zmniejszony o 77,6 mln zł i wynosi obecnie 503,1 mln zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w I kwartale wyniosły 82,5 mln zł.

Zgodnie z  planem oszczędnościowym, Spółka prowadzi również politykę zmierzającą do zmniejszenia zatrudnienia i dostosowania go do planowanego poziomu wydobycia. W 2015 r. przewidziany jest spadek zatrudnienia o 145 osób średniorocznie i ponad 350 na koniec roku. Ograniczenie zatrudnienia odbywa się poprzez planowane odejścia na emeryturę pracowników, który nabyli takie prawa oraz nieprzedłużanie umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony. W ramach programu oszczędnościowego na 2015 r. przewidziane jest również ograniczenie usług obcych w tym outsourcingu oraz dostosowanie robót przygotowawczych do planowanego poziomu wydobycia.

Jednocześnie Zarząd analizuje politykę dywidendową na kolejne lata biorąc pod uwagę lokalne i globalne trendy oraz warunki cenowe. Spółka jako kluczowe traktuje zabezpieczenie płynności i stabilności finansowej. Polityka dywidendowa na kolejne lata zostanie przyjęta i ogłoszona do 30 czerwca 2015 r. wraz ze zaktualizowaną strategią działalności na lata 2015-2020.

Miniony kwartał pozostawał pod wpływem trudnej sytuacji na rynku węgla, która spowodowała konieczność dostosowania naszej produkcji do możliwości sprzedaży na rynku. Oprócz wysokich zapasów węgla na zwałach (7,5 mln ton na koniec 2014 roku, 8,5 mln ton na koniec lutego 2015) do przesunięć w harmonogramach dostaw do klientów przyczyniła się lekka zima. Podtrzymujemy nasze założenia sprzedażowe na 2015 rok na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton węgla. Spodziewamy się, że produkcja w drugim półroczu będzie się odbywać z wykorzystaniem pełnych mocy produkcyjnych, co oznacza, że może być zbliżona do osiągniętej w IV kwartale minionego roku. Naszym priorytetem jest obecnie optymalizacja struktury i poziomu wydobycia, oraz dalsza redukcja kosztów działalności i programu inwestycyjnego, tak aby dostosować Spółkę do działalności w obecnych i spodziewanych trudnych warunkach rynkowych – od stycznia 2013 roku ceny miałów energetycznych dla energetyki zawodowej spadły o ponad 20% – powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji rynkowej oraz sytuacji w Spółce, Zarząd podjął decyzję o rekomendowaniu dywidendy na poziomie 37,5% skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok, czyli niższej niż przewidziana we wcześniej obowiązującej i obecnie aktualizowanej strategii. Oceniamy, że taki poziom dywidendy pozwoli na utrzymanie niezbędnego poziomu gotówki w Spółce – zabezpieczenie płynności i stabilności finansowej Spółki traktujemy jako priorytet – dodał Zbigniew Stopa.

Źródło: LW Bogdanka