Nowa strategia JSW zakłada wzrost wydobycia węgla do 18 mln ton w 2030 roku

13 lutego 2020, 11:15 Alert

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, poinformował, że w dniu 12 lutego 2020 roku jej Rada Nadzorcza zatwierdziła strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych na lata 2020-2030. Jest to aktualizacja dotychczas realizowanej strategii JSW.

Kopalnia Bzie-Dębina / fot. JSW

Misja, wizja i strategia na lata 2020-2030

W strategii na lata 2020-2030 zostały wyznaczone nowe kierunki rozwoju i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie JSW do zwiększenia wartości firmy i całej Grupy Kapitałowej. Wyznaczone zostały cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przyjętą Strategią:

misją jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, w sposób zapewniający wzrost wartości Spółki z uwzględnieniem oczekiwań Interesariuszy.

wizją jest zaś, aby dostawca strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

Cele strategiczne

Celami strategicznymi spółki na lata 2020-2030 są:

 • uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25 procent;
 • rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych;
 • zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku.

JSW chce także dalej podnosić standardy bezpieczeństwa.

W zakresie efektywności spółka chce, aby:

 • wskaźnik natężenia robót osiągnąć na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie;
 • optymalizować  struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań;
 • efektywnie wykorzystać węglopochodne i dążenie do samowystarczalności energetycznej.

Cele wspierające

Spółka w komunikacie informuję, że celami wspierającymi będą:

 • organizacja ucząca się: zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie;
 • ograniczanie wpływu na środowisko;
 • stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników;
 • elastyczna Organizacja 4.0 – rozwój poprzez innowacje.

Plany rozwoju mają polegać na:

 • działaniach optymalizacyjnych w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów działalności.
 • zapewnieniu samowystarczalności energetycznej JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową (metan, gaz koksowniczy).
 • wdrożeniu Programu Jakość – modelowaniu harmonogramów produkcji i złoża, bieżącym monitorowaniu i nadzorze nad jakością produktów JSW, wprowadzaniu innowacyjnych technik badawczych.

Spółka chce także, aby we wszystkich jej działaniach wdrożyć rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko naturalne. – Strategia wyznacza podstawowe kierunki działań w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie wpływu na klimat, śladu węglowego oraz pozostałych emisji – czytamy w raporcie.

JSW chce zwiększyć wydobycie węgla

Spółka podaje, że planuje w latach 2020-2030 stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu ok. 14,8 mln ton w 2019 roku do ok. 18 mln ton w 2030 roku. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina. – Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z 71 procent w 2019 roku do ponad 85 procent od roku 2021, z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z 29 procent w 2019 roku do 12 procent w roku 2030.

Plan zakłada również średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2020-2030 na poziomie ponad 80 tys. mb.

JSW zakłada w tym okresie wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na jedną osobę zatrudnioną od ok. 700 ton do ok. 850 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2020-2030 na poziomie ok. 21,4 tys. etatów. Jednocześnie strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 31 tys. etatów do 2030 roku. Spółka zakłada także równoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na poziomie ok 3,5 mln ton.

Strategia na lata 2020-2030 przewiduje nakłady inwestycyjne JSW w wysokości ok. 24,5 mld zł. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84 procent łącznych nakładów GK JSW.

Główne cele strategii finansowania działalności Spółki:

– Zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.

– Podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie.

Jastrzębska Spółka Węglowa/BiznesAlert.pl

A nie mówiliśmy? Koniec zmowy milczenia wokół JSW