Strategia rozwoju Miasta Kielce do roku 2020: Aktualizacja strategicznego dokumentu

28 lipca 2015, 08:45 Alert

(Urząd Miasta Kielce)

Strategia jest podstawowym narzędziem wyznaczającym cele i kierunki działań ważne dla dalszego zrównoważonego rozwoju Kielc. 

Sesja Rady Miasta Kielce odbędzie się 30 lipca br. o godz. 10.00 w Ratuszu przy ulicy Rynek 1. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał m.in. w sprawach: zmian w budżecie Miasta Kielce na 2015 rok oraz zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2015 – 2030, a także przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja”. Radni zajmą się również projektami uchwał dotyczącymi planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy, w tym przypadku Rady Miasta Kielce należy uchwalanie programów gospodarczych. Mając na uwadze potrzebę powiązania celów i priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Kielce z celami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz regionalnymi programami strategicznymi, a także dostosowaniem zapisów Strategii do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, konieczne było podjęcie prac nad aktualizacją strategii rozwoju Kielc.

„Strategia rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja” odpowiada obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Kielc, uwzględnia aktualnie realizowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz sytuację społeczno-gospodarczą województwa i kraju. „Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja” daje możliwość tworzenia warunków do rozwijania aktywności i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania mieszkańców i samorządu terytorialnego. Strategia rozwoju tworzy platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych w szczególności: samorządu, administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców Miasta Kielce.

Jako cele strategiczne i działania operacyjne, poprzez które mają one być realizowane wyróżniono:

1. Kielce przyjazne dla mieszkańców, realizowane poprzez:

 • zwiększenie dostępności mieszkań,
 • rozwój oferty kulturalnej miasta tak, aby była dostępna dla różnych grup społecznych,
 • poprawa dostępności żłobków i przedszkoli,
 • poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i seniorów
 • profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Kielc.

2. Kielce atrakcyjne dla biznesu, osób przedsiębiorczych i kreatywnych, realizowane poprzez:

 • stworzenie warunków do zwiększenia zainteresowania inwestorów miastem i rozwoju przedsiębiorczości,
 • wykorzystanie potencjału turystycznego Kielc i regionu,
 • zwiększenie zewnętrznej dostępności oraz wewnętrznej spójności komunikacyjnej Kielc,

3. Zielone i czyste Kielce, realizowane poprzez:

 • podniesienie jakości rozwiązań infrastrukturalnych w celu zwiększenia ich ekologiczności oraz bezpieczeństwa mieszkańców,
 • ochrona i promocja walorów przyrodniczych oraz rozbudowa strefy rekreacyjnej bazującej na atrakcyjności przyrodniczej miasta

4. Kielce nowocześnie zarządzane, realizowane poprzez:

 • wprowadzenie systemu strategicznego zarządzania rozwojem miasta,
 • rozwój systemu zintegrowanego zarządzania,
 • poprawa jakości usług publicznych.

Strategia rozwoju została opracowana z uwzględnieniem istniejących zasobów, badań ankietowych na reprezentatywnej próbie ponad tysiąca mieszkańców oraz wykorzystaniu wcześniejszych opracowań dotyczących Miasta Kielce. W Strategii znalazły się również analiza SWOT oraz diagnoza lokalna dla Miasta.

Czytaj więcej w: