Tauron podsumowuje pierwsze półrocze. Zysk jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami

1 października 2019, 08:15 Alert

Zysk netto grupy Tauron w I półroczu 2019 roku wyniósł 666,9 mln zł wobec 568,4 mln zł zysku przed rokiem – podała spółka w raporcie półrocznym. Spółka szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie 667 mln zł.

Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Zysk netto grupy Tauron w I półroczu 2019 roku wyniósł 666,9 mln zł wobec 568,4 mln zł zysku przed rokiem, a jej EBITDA była na poziomie porównywalnym z zeszłorocznym i wyniosła 2,2 mld zł – podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 666,1 mln zł wobec 567 mln zł zysku przed rokiem.

Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł 988,6 mln zł wobec 954,9 mln zł przed rokiem, zysk EBITDA 2.208 mln zł (2.261,8 mln zł przed rokiem), a przychody sięgnęły 10.397,9 mln zł (8.825,5 mln zł rok wcześniej).

W komunikacie prasowym podano, że w wypracowanie w pierwszym półroczu przychodów wyższych o 18 proc. to konsekwencja głównie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, będących pochodną wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym.

W samym drugim kwartale Tauron miał 996,2 mln zł EBITDA wobec 936,2 mln zł rok wcześniej, przy przychodach na poziomie 5.085 mln zł (wobec 4.188 mln zł rok wcześniej). Zysk netto sięgnął 142,2 mln zł wobec 68,2 mln zł straty netto rok wcześniej.

Największy udział w EBITDA grupy mają: Segment Dystrybucja (61 proc. udziału) z EBITDA w wysokości 1.337 mln zł oraz Segment Wytwarzanie (24 proc. udziału) z EBITDA na poziomie 539 mln zł. EBITDA segmentu sprzedaży wyniosła 423 mln zł, a wydobycia minus 143 mln zł.

W drugim kwartale EBITDA segmentu Wydobycie była ujemna i wyniosła 98,7 mln zł, EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniosła 152,4 mln zł, segmentu Dystrybucja 656 mln zł, a segmentu Sprzedaż 258,3 mln zł.

Wyniki są zgodne z szacunkami grupy sprzed tygodnia. Tauron szacował wtedy, że w pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 10.398 mln zł, EBITDA wyniosła 2.208 mln zł, zysk operacyjny 989 mln zł, a zysk netto 667 mln zł.

Tauron podawał wówczas, że w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze ujmie szacunek należnych rekompensat w wysokości 722 mln zł, korektę zmniejszającą przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 452 mln zł oraz utworzenie rezerwy w wysokości 68 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia.

W ocenie Tauronu, kompleksowy wpływ ustawy o cenach energii na wyniki miał być w pierwszym półroczu 2019 r. „zasadniczo” neutralny.

Nakłady inwestycyjne grupy w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 1,64 mld zł i były wyższe o 5 proc. od nakładów poniesionych w tym samym okresie ubiegłego roku (1,56 mld zł).

Spółka podała, że wzrost spowodowany był przede wszystkim wyższymi inwestycjami w segmentach: Dystrybucja (wzrost o 90 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 66 mln zł).

Łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 863 mln zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (502 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (300 mln zł).

W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (254 mln zł). Stan zaawansowania prac na budowie bloku 910 MW w Jaworznie przekroczył 95 proc.

„Grupa Tauron posiada stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej i ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 4,23 mld zł. W kwietniu 2019 r. agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe ratingi Tauron w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie +BBB+ z perspektywą stabilną” – napisano.

„Działania Grupy Tauron w pierwszym półroczu 2019 skupiały się na aktualizacji kierunków strategicznych. Przewidują one transformację naszego miksu energetycznego w kierunku zielonej energii. Jestem przekonany, że wyznaczone kierunki strategiczne skutecznie przyczynią się do wzrostu wartości Grupy Tauron” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Dodał, że dzięki sfinalizowaniu na początku września transakcji zakupu pięciu farm wiatrowych położonych w północnej Polsce udało się podwoić moce wiatrowe.

W stosunku do końca 2018 r., w pierwszym półroczu 2019 r. nastąpił wzrost zobowiązań finansowych netto o 3 proc. oraz wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 2,60x (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł).

Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2019 r. wyniosła 2,26 mln ton i była niższa o 11 proc. rdr. Niższa produkcja była wynikiem licznych przezbrojeń ścian i trudnych warunków górniczo-geologicznych.

Wolumen sprzedaży węgla wyniósł 2,19 mln ton, wobec 2,5 mln ton przed rokiem. W pierwszym półroczu 53 proc. zapotrzebowania na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone surowcem z własnych zakładów górniczych grupy.

W pierwszym półroczu grupa Tauron wyprodukowała 7,15 TWh energii elektrycznej, tj. o 5 proc. mniej rdr. Było to przede wszystkim konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej.

Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,69 TWh, tj. o 35 proc. więcej rdr, co wynikało z korzystnych warunków wietrznych, hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 6,41 PJ i była niższa o 5 proc. rdr. Sprzedaż ciepła zmniejszyła się o 1 proc. do poziomu 8,8 PJ, co było efektem wyższych temperatur zewnętrznych.

Segment Dystrybucja dostarczył klientom 26,08 TWh energii elektrycznej, wobec 26,01 TWh rok wcześniej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła o ponad 60 tys., tj. do 5,63 mln.

W I półroczu 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki segmentu Sprzedaż osiągnęła poziom 17,03 TWh, wobec 17,20 TWh w roku ubiegłym.

Dane operacyjne za drugi kwartał i narastająco w I półroczu 2019 roku:

Kluczowe parametry operacyjne j.m. YTD2019 YTD2018 zmiana % 2Q2019 2Q2018 zmiana %
Produkcja węgla handlowego mln Mg 2,26 2,53 -10,67% 0,99 1,1 -10,00%
Wytwarzanie energii elektrycznej TWh 7,15 7,55 -5,30% 3,33 3,62 -8,01%
Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE: TWh 0,69 0,51 35,29% 0,3 0,27 11,11%
Produkcja z biomasy TWh 0,17 0,11 54,55% 0,08 0,09 -11,11%
Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych TWh 0,52 0,39 33,33% 0,22 0,18 22,22%
Wytwarzanie ciepła PJ 6,41 6,73 -4,75% 1,66 1,05 58,10%
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 26,08 26,01 0,27% 12,54 12,59 -0,40%
Sprzedaż energii elektrycznej: TWh 22,84 22,51 1,47% 10,82 10,55 2,56%
detaliczna TWh 17,03 17,2 -0,99% 8,1 7,93 2,14%
hurtowa TWh 5,81 5,3 9,62% 2,72 2,63 3,42%
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 627 5 563 1,15% 5 627 5 563 1,15%

Wynik EBITDA grupy Tauron w drugim kwartale i w I półroczu 2019 r. według obszarów działalności (w tys. zł):

EBITDA 2Q2019 2Q2018 Różnica YTD2019 YTD2018 Różnica
Wydobycie -98,7 -41,5 -142,9 2,3
Wytwarzanie 152,4 126,4 20,57% 539 591,8 -8,92%
Dystrybucja 656,1 679,8 -3,49% 1337,30 1307,7 2,26%
Sprzedaż 258,3 166,5 55,14% 423,20 354,5 19,38%
Pozostałe 40 49 -18,37% 84,50 88,7 -4,74%
Pozycje nieprzypisane -12 -44,1 -32,80 -83,1
RAZEM 996,2 936,2 6,40% 2208,4 2261,8 -2,36%

Polska Agencja Prasowa