Trzy oferty w postępowaniu na polski autobus elektryczny

30 listopada 2018, 11:45 Alert
ebus
fot. NFOŚiGW

W ubiegłym tygodniu Narodowe Centrum Badania i Rozwoju upubliczniło informację na temat ofert złożonych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. W postępowaniu wpłynęło trzy oferty.

Z informacji NCBR wynika, że oferty w postępowaniu złożyły trzy podmioty: Konsorcjum z udziałem Autosana (lider) oraz WB Electronics, Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” i Instytutu Elektrotechniki z Warszawy, ofertę w postępowaniu złożyła też Politechnika Śląska, a także Konsorcjum Ursus Bus.

Oferenci wycenili koszty fazy badawczo- rozwojowej przedsięwzięcie oraz fazy wdrożeniowej. W ramach fazy badawczo – rozwojowej ma powstać dokumentacja techniczna pojazdu 12-metrowego, jego prototyp, a następnie seria testowa po jednym pojeździe w każdej kategorii: 10m, 12m i 18m i ich dokumentacja techniczna oraz plan realizacji fazy wdrożeniowej. Natomiast sama faza wdrożeniowa obejmuje dostawę prawie 1,1 tys. pojazdów do zaangażowanych w projekt samorządów. Do fazy wdrożeniowej przejdzie co najwyżej dwóch wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w ostatnim etapie fazy b-r.

Konsorcjum, któremu lideruje Autosan wyceniło koszty prac fazy badawczo-rozwojowych na ponad 29,661 mln zł, a łączna wartość brutto wszystkich (1082) pojazdów na nieco ponad 5, 17 mld zł (brutto). W ofercie Politechniki Śląskiej przeprowadzanie fazy badawczo-rozwojowych wyceniono na prawie 27,487 mln zł, a pojazdy na 3,017 mld zł. Natomiast oferta konsorcjum Ursusa opiewa odpowiednio: na prawie 27,491 mln zł i 3,092 mld zł.

Jak podało NCBR budżet na wynagrodzenie partnerów w fazie B+R wynosi prawie 118,635 mln zł (brutto). Natomiast wartość łącznego zobowiązania z tytułu zakupu pojazdów bezemisyjnych wskazana w porozumieniach zawartych pomiędzy NCBR, a współzamawiającymi wynosi 762,354 mln zł (brutto). Jednocześnie zgodnie z umową o współpracy w związku z programem „Bezemisyjny Transport Publiczny” z grudnia ubiegłego roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW zadeklarował przeznaczenie 2,2 mld na dotacje i pożyczki na sfinansowanie zakupów bezemisyjnych pojazdów.

CIRE.PL