Ustawa o środowisku: rząd powoła Dyrekcję Ochrony Środowiska

4 grudnia 2017, 12:45 Alert

Zastąpienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcją Ochrony Środowiska wraz z jej oddziałami regionalnymi – przewiduje projekt ustawy, którym we wtorek ma zająć się rząd. Zgodnie z nim, minister środowiska określi liczbę tych oddziałów.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie środowiska

Autorem projektu noweli o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, jest resort środowiska.
Ministerstwo przekonuje, że nowe przepisy uproszczą strukturę organizacyjną urzędów obsługujących GDOŚ i RDOŚ przez utworzenie wyspecjalizowanej w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody instytucji – Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ) wraz z jej regionalnymi oddziałami

„Projekt nie przewiduje zniesienia GDOŚ i RDOŚ, lecz wprowadza jednie zmiany w organizacji urzędów obsługujących te organy oraz trybie ich powoływania i w zakresie wymagań, jakie powinni spełniać GDOŚ i RDOŚ” – napisano w uzasadni2eniu do projektu.

Obecnie działa Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz 16 regionalnych dyrekcji – co zdaniem autorów projektu – „wymusza utworzenie w każdej z tych jednostek budżetowych komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami finansowymi, kadrowymi i administracyjnymi, co generuje dodatkowe koszty związane z ich funkcjonowaniem”.

Nowe pomysły

Zgodnie z nowymi przepisami, w skład DOŚ wchodzić będzie centrala (jako urząd obsługujący GDOŚ) oraz odziały regionalne (jako urzędy obsługujące RDOŚ). Do centrali z regionów przejdą np. sprawy kadrowe i finansowe. Według autorów pozwoli to regionalnym oddziałom „jeszcze bardziej skupić się na wykonywaniu ustawowych zadań w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody”.
Organizację i statut nowej instytucji, czyli DOŚ określić ma w rozporządzeniu minister środowiska. Minister ustanowi też zasięg terytorialny działania, liczbę oraz siedziby regionalnych oddziałów.

Zgodnie z projektem minister środowiska będzie też – na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – powoływał regionalnych dyrektorów. Minister będzie też odwoływał szefów regionalnych oddziałów.

Przepisy stanowią ponadto, że obecny dyrektor generalny i jego zastępcy oraz szefowie regionalnych dyrekcji wraz ze swymi zastępcami przestaną pełnić swoje funkcje w trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy w dzienniku urzędowym.

Polska Agencja Prasowa