Wasiak: Naszym celem powinno być budowanie pozycji konkurencyjnej UE w skali globalnej

10 września 2015, 16:00 Infrastruktura

„- Unia Europejska, w tym Polska, stoją dzisiaj w obliczu zagrożeń dla wspólnego rynku i wielu wyzwań, takich jak kryzys migracyjny czy problemy greckiej gospodarki. Naszym celem powinno być budowanie pozycji konkurencyjnej UE w skali globalnej, dlatego tak istotne jest utrzymanie i rozwijanie wspólnego rynku” – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, która była gościem XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Podczas panelu „Nowy wymiar polityki gospodarczej. Europa w globalnej grze” minister Wasiak podkreśliła, że Europa określa aktualnie model rozwoju swojej gospodarki, który zdecyduje o pozycji konkurencyjnej Starego Kontynentu na następne dziesięciolecia.

IMG_1519_MMW_ForumEkonomiczne

„Powinien on w większym niż dotychczas stopniu opierać się na budowie nowoczesnej gospodarki zdolnej do konkurowania na rynkach globalnych w oparciu o rosnącą innowacyjność i efektywność ” – mówiła szefowa resortu.

Dodała, że należy zintensyfikować działania, które zapewnią zrównoważony rozwój i przełożą się na tworzenie trwałych nowych miejsc pracy.Minister Maria Wasiak przypomniała, że w czasie dwóch ostatnich dekad Polska stworzyła mocne fundamenty rozwoju, a 10-letnia obecność w Unii Europejskiej pozwoliła na ugruntowanie przemian rynkowych.

„Stworzyliśmy stabilne ramy makroekonomiczne rozwoju, które pozwoliły na włączenie się Polski w budowanie konkurencyjnej gospodarki europejskiej ” – zaznaczyła.
Było to możliwe m.in. za sprawą realizacji prorozwojowej polityki spójności, dzięki której Polska rozwija się szybciej i stabilniej.

„Jest ona nie tylko dobrym narzędziem do walki z kryzysem, ale stanowi też pewne i stabilne źródło finansowania inwestycji prorozwojowych ” – powiedziała minister Wasiak.
Minister Wasiak odniosła się także do wyzwań w obszarze wspólnej polityki transportowej UE.

„Utworzenie spójnej, nowoczesnej sieci transportowej, zapewniającej dostęp do wszystkich regionów Unii, jest podstawowym warunkiem zwiększenia konkurencyjności europejskiego systemu transportowego” – podkreśliła.
Do kluczowych wyzwań zaliczyła m.in.: ograniczanie kosztów i czasu transportu, przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej oraz potrzebę rozwoju multimodalności transportu.

Minister Wasiak zadeklarowała gotowość Polski do aktywnego uczestnictwa w wypracowywaniu na forum UE rozwiązań dotyczących finansowania polityki spójności po roku 2020 w kontekście dyskusji na temat przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 i przyszłości unijnego budżetu.

„Nasze doświadczenia związane z tworzeniem systemu zarządzania rozwojem kraju oraz inwestowaniem środków unijnych, mogą stanowić cenny wkład do kreowania modelu polityki rozwoju UE” – podsumowała.
Szefowa MIiR uczestniczyła także w Europejskim Forum Młodych Liderów, które po raz dziesiąty odbywa się w Nowym Sączu. Wzięła udział w panelu „Jak uczynić Europę bardziej konkurencyjną we współczesnym świecie? Kluczowe składniki sukcesu”.

„Polska stawia na innowacje i osoby młode. Wyzwaniem dla naszego kraju jest tworzenie i umacnianie warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki, która będzie wykorzystywać nowoczesne technologie oraz kapitał intelektualny. Zarówno na poziomie unijnym, w strategii Europa 2020, jak i w krajowych dokumentach strategicznych, podkreślamy potrzebę ukierunkowania wsparcia na wzrost inteligentny, czyli oparty na inwestycjach w edukację, badania naukowe i innowacje” – zaznaczyła w swoim wystąpieniu minister Maria Wasiak.
„Innowacje nie są jedynym warunkiem budowania przewag konkurencyjnych. Drugim nie mniej ważnym elementem jest kapitał ludzki a szczególnie rozwój osób młodych” – podkreśliła minister M. Wasiak.
Polska dostrzega ten potencjał. Z różnego rodzaju wsparcia skorzystało już ponad 9 mln osób. Jednak podobnie jak w całej UE sytuacja młodzieży na rynku pracy jest trudna.

MMW_Forum_ekonomiczne1_dobre

„Przyszłość należy do osób młodych. Muszą być oni gotowi na nadchodzące wyzwania. W Programie Wiedza Edukacja Rozwój na wsparcie osób młodych przeznaczyliśmy łącznie ponad 2 mld euro, w tym 252,4 mln ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „– poinformowała szefowa MIiR.
Działania zaplanowane w Programie są częścią specjalnego pakietu „Gwarancji dla młodzieży”.

„Dzięki środkom z Funduszy Europejskich chcemy również zwiększyć udział studentów uczących się na kierunkach ścisłych. To może zdecydować o konkurencyjności edukacyjnej” – dodała.

IMG_1015_MMW_ForumMlodychLiderow

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju