Wchodzi w życie elastyczna taryfa nocna

4 stycznia 2018, 07:15 Alert

W Dzienniku Ustaw z dnia 30.12.2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które wprowadza miedzy innymi nową grupę taryfową, której celem jest stymulowania odbiorców indywidualnych do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach nocnych.

Elektrownia w Opolu / fot. PGE

Jak zapisano w rozporządzeniu, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej mają stworzyć odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22.00 do 6.00.

W tej grupie taryfowej mają obowiązywać ceny lub stawki opłat takie jak w grupie taryfowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych z jednostrefowym rozliczeniem, z tym że odrębne stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji będą obowiązywać odnośnie części energii elektrycznej zużytej od godziny 22:00 do godziny 6:00. W tym przedziale czasowym ma być stosowany składnik zmienny stawki sieciowej w wysokości do 30 proc. składnika zmiennego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem.

Obniżony składnik zmienny stawki sieciowej ma obowiązywać jednak tylko w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku. W porównaniu do pierwotnego projektu rozporządzenia wprowadzono więc ograniczenie co do wolumenu energii elektrycznej objętego nowymi stawkami.

W nowej grupie taryfowej składnik stały stawki sieciowej będzie dwukrotnie wyższy od składnika stałego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem.

Zdecydowana większość zapisów nowego rozporządzenia, w tym te odnośnie nowej taryfy weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 30 grudnia ubiegłego roku.

URE zatwierdza zmiany

W połowie grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej na 2018 r.

W związku z nowym rozporządzeniem ministra energii z 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500), czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych wystąpiło 29 grudnia 2017 do Prezesa URE o zmianę taryfy r. Dotychczas innogy Stoen Operator nie wystąpiło ze stosownym wnioskiem do Prezesa URE.

Należy zwrócić uwagę, że po wielu latach starań Prezesa URE w nowym rozporządzeniu został uwzględniony zapis bardzo istotny z punktu widzenia Konsumenta. Sprawa dotyczy wypłacania bonifikat przez przedsiębiorstwa energetyczne za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej w uzasadnionych przypadkach. Dotychczas przedsiębiorstwo wypłacało (przysługujące na podstawie taryfy lub umowy) bonifikaty, na wniosek Klienta. Natomiast od następnego roku czyli od 1 stycznia 2019 r. na mocy prawa to przedsiębiorstwo energetyczne (w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców lub parametrów jakościowych energii elektrycznej) wypłaci odbiorcy bonifikatę, bez konieczności składania wniosku przez Klienta i ubiegania się o przysługujące im prawa. Jednocześnie, w zakresie bonifikat za niedostarczenie odbiorcy energii, można będzie się o tym przekonać na podstawie otrzymanej faktury, ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne będzie miało obowiązek zamieszczenia na fakturze wielkości przerw w dostawach podlegających bonifikacie. Jednak należy pamiętać, że przez 2018 r. obowiązują jeszcze ‘stare’ zasady, obligujące odbiorcę do złożenia wniosku w celu wypłaty należnej im bonifikaty w przypadkach niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców czy parametrów jakościowych energii elektrycznej.

W praktyce dotychczas niewielu odbiorców w gospodarstwach domowych ubiegało się, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, o przysługujące im bonifikaty.

CIRE.pl/Urząd Regulacji Energetyki

AKTUALIZACJA: 04.01.2017 godz. 14:08 [dodano informacje o zatwierdzeniu zmian przez URE]