Wiliński: Jak państwo zarządza spółkami skarbu (ANALIZA)

12 października 2017, 13:00 Infrastruktura
RKKW_Michał Wiliński

Adwokat Michał Wiliński przybliża kierunki polityki właścicielskiej Skarbu Państwa.

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowane zostały zaakceptowane przez Prezesa Rady Ministrów dokumenty dotyczące kierunków polityki właścicielskiej Skarbu Państwa w podmiotach w których posiada on udziały lub akcje:

 • Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa;
 • Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa;
 • Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa;
 • Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Przyjęcie powyższych dokumentów jest emanacją uprawnienia Prezesa Rady Ministrów z art. 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), pozwalającemu na uchwalenie zasad nadzoru właścicielskiego oraz dobrych praktyk, którymi kieruje się Skarb Państwa jako akcjonariusz.

Kluczowy dokument, tj. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, określa m.in.:

 • cele nadzoru właścicielskiego oraz sposoby ich osiągnięcia;
 • kompetencje, procedury i kryteria doboru, zasady wynagradzania członków oraz organizację i ocenę pracy organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika;
 • procedury i kryteria doboru oraz zasady wynagradzania, jak również kontrolę i ocenę pracy organu zarządzającego;
 • sposób monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz społecznej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w oparciu o Zintegrowany System Informatyczny (ZSI);
 • sposób nadzorowania grup kapitałowych;
 • wzorcową umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Z punktu widzenia praktyki transakcyjnej z pewnością interesującym dokumentem są Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, w którym zaprezentowany został nowy model zbywania akcji należących do Skarbu Państwa. Dokument ten przede wszystkim wprowadza nowe założenia takiego zbycia, według których:

 • zbycie majątku państwowego może nastąpić jedynie w uzasadnionych sytuacjach i przy zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa;
 • Rada Ministrów dokonuje oceny zasadności zbycia akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa w oparciu o wniosek dotyczący konkretnej spółki – wniosek wymaga przedstawienia dokumentów określających: proponowany tryb zbycia, w tym opis procedury wyłaniania nabywcy; wycenę sporządzona przynajmniej dwiema metodami; cenę sprzedaży lub sposób jej ustalenia i sposób zapłaty; projekt umowy; uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia.

 

Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy