Wirth: Raport Zasobowy KGHM

30 czerwca 2015, 14:40 Energetyka

(KGHM)

Grupa KGHM dysponuje jednymi z największych złóż miedzi na świecie. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia długoterminowego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej. KGHM przedstawia pierwszą edycję Raportu Zasobowego, który konsoliduje i systematyzuje wiedzę na temat zasobów geologicznych i eksploatacyjnych kontrolowanych przez KGHM.

Rozwój bazy zasobowej to pierwszy filar Strategii KGHM na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku, który zarazem jest fundamentem długoterminowej, globalnej działalności KGHM.

– Dostęp do miedzionośnych złóż stanowił podstawę 60-letniego rozwoju KGHM. Dzięki ich efektywnemu rozpoznaniu oraz zrównoważonemu zagospodarowaniu osiągnęliśmy w ostatniej dekadzie status globalnego, zdywersyfikowanego geograficznie lidera branży wydobywczej. Zasoby geologiczne przedstawione w Raporcie zabezpieczają kolejne dziesięciolecia działalności KGHM na arenie międzynarodowej – zapewnia Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM.

Dzięki przejrzystej oraz zunifikowanej metodologii, Raport umożliwia zapoznanie się ze skalą oraz potencjałem rozwoju pełnego portfela projektów, na których oparta jest podstawowa działalność KGHM.

Raport został przygotowany zgodnie ze standardami i definicjami Kanadyjskiego Instytutu Górnictwa, Metalurgii i Przemysłu Naftowego, zawartymi w dokumencie NI 43-101. Obok australijskiego standardu JORC, jest to jeden z dwóch głównych światowych standardów prezentowania zasobów – potwierdza prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński, niezależny ekspert weryfikujący Raport.

Raport Zasobowy prezentuje zasoby geologiczne i eksploatacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Najważniejsze dane to:

– 22,6 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii udowodnione i prawdopodobne (Proven and Probable)
– 44,6 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii zmierzone i wskazane (Measured and Indicated; zasoby geologiczne w kategorii zmierzone i wskazane zawierają zasoby eksploatacyjne w kategorii udowodnione i prawdopodobne)

Kluczowe tendencje oraz długoterminowe perspektywy w branży wydobycia miedzi to spadające zawartości tego metalu w urobku oraz rosnąca liczba nowych projektów zlokalizowanych w niestabilnych regionach geograficznych. KGHM posiada jedne z największych złóż miedzi na świecie, które na tle branży charakteryzują się wysoką zawartością miedzi. Co jest szczególnie istotne złoża znajdują się w regionach stabilnych pod względem geopolitycznym. Wymienione fakty stanowią istotną przewagę strategiczną KGHM na tle konkurencji światowej – wyjaśnia Maciej Koński, dyrektor naczelny Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej w KGHM.

Celem KGHM, ujętym w Strategii, jest zastąpienie każdej wydobytej tony miedzi trzema tonami udokumentowanych zasobów tego metalu, co pozwoli zabezpieczyć długookresowe perspektywy działalności. W ramach działań prowadzonych w zakresie realizacji strategii rozwoju bazy zasobowej KGHM zaplanował największy w swojej historii program eksploracyjny w Polsce oraz prace poszukiwawcze wokół kopalni Sierra Gorda. Rezultaty prac będą przekładały się na systematyczny wzrost zasobów KGHM, co zostanie ujęte w kolejnych edycjach Raportu.