Woźniak: MSW nie ma zastrzeżeń do sprzedaży kolei linowych Luksemburczykom

20 stycznia 2015, 15:00 Infrastruktura

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło na przeniesienie majątku Polskich Kolei Linowych (PKL) do spółki Polskie Koleje Górskie (PKG). Spółka PKG, która w 2013 r. kupiła PKL za 215 mln zł, jest bezpośrednio kontrolowana przez spółkę Altura z siedzibą w Luksemburgu, dlatego na formalne przejęcie nieruchomości znajdujących się pod infrastrukturą kolejek, wymagana była zgoda MSW – poinformowała PAP. 

– Zgodnie z dyspozycją art. 1 ust. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister rolnictwa – poinformowała w wypowiedzi dla naszego portalu Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy ministerstwa spraw wewnętrznych. W jej opinii stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy zezwolenie jest wydawane, jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa oraz cudzoziemiec wykaże, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską.

– W art. 1a ust. 2 ww. ustawy ustawodawca wskazał przykładowy katalog okoliczności potwierdzających więzi cudzoziemca z Polską, wśród których wskazano na fakt wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa polskiego – poinformowała dalej rzecznik prasowy MSW. – Ponadto w myśl art.2 ust.1 pkt 1 i 2 tejże ustawy minister spraw wewnętrznych przed wydaniem decyzji w sprawie może zażądać przedstawienia dowodów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku oraz do dokonania sprawdzenia przy pomocy właściwych organów administracji rządowej, czy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca  nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także czy będzie ono zgodne z interesem państwa.

Odnosząc się do wskazanych powyżej ustawowych przesłanek, które minister spraw wewnętrznych analizuje przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, bezspornym w niniejszej sprawie jest fakt, iż cudzoziemiec – PKG z siedzibą w Zakopanem poprzez fakt wykonywania  działalności gospodarczej na terytorium Polski, zgodnie z przepisami prawa polskiego, wykazała związek łączący wnioskodawcę z Polską (art. 1a ust. 2 pkt 5 ustawy), co potwierdza zgromadzony w sprawie materiał dowodowy.

– W zakresie przesłanek związanych z zagrożeniem obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także uwzględniających kwestie polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa, wskazać należy, iż organem współdziałającym w wydawaniu decyzji przez ministra spraw wewnętrznych jest każdorazowo minister obrony narodowej – stwierdziła następnie Małgorzata Woźniak. – W ramach ustawowych kompetencji bada on w szczególności kwestie statusu cudzoziemca, położenia nieruchomości objętych wnioskiem w stosunku do granic państwa, sąsiedztwa obiektów wojskowych bądź innych strategicznych z punktu widzenia zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa Polski.

Ponadto, w zakresie bezpieczeństwa państwa, opinię wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przypadku nieruchomości rolnych minister rolnictwa bierze pod uwagę kwestie wpływające na kształtowanie ustroju rolnego oraz ochronę gruntów przeznaczonych na cele rolne. W przypadku nieruchomości leśnych minister spraw wewnętrznych zwraca się do ministra środowiska, który wydaje opinię mając na uwadze względy ochrony środowiska, w tym ochrony gruntów leśnych.

– Zwrócić w tym miejscu należy uwagę, iż opinia ABW i MŚ nie mają dla Ministra SW charakteru wiążącego, w przeciwieństwie do opinii MON i MRiRW – twierdzi Małgorzata Woźniak. – W niniejszej sprawie MSW uzyskało opinię wszystkich ww. organów administracji rządowej. Minister ON oraz minister rolnictwa nie zgłosili sprzeciwu w sprawie, zaś ABW nie wskazała w związku z planowanym nabyciem okoliczności, które mogłyby potencjalnie powodować powstanie stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo w toku niniejszego postępowania uzyskano pozytywną opinię wojewody małopolskiego w sprawie nabycia objętych wnioskiem nieruchomości przez PKG.

Według rzecznik MSW należy zauważyć, iż na podstawie zebranego materiału dowodowego oraz w związku z brakiem sprzeciwu ze strony ministra ON oraz ministra rolnictwa, a także opiniami ministra środowiska, ABW oraz wojewody małopolskiego brak jest przesłanek negatywnych uniemożliwiających wydanie PKG zezwolenia zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Małgorzata Woźniak stwierdza na zakończenie: niezależnie od powyższego podkreślić należy, iż decyzja ministra SW zezwalająca cudzoziemcowi na nabycie nieruchomości nie przenosi żadnych praw do nieruchomości, a stwarza jedynie uprawnienie po stronie cudzoziemca do nabycia nieruchomości na zasadach ogólnych obowiązujących podmioty polskie. Decyzja MSW nie jest ostateczna. Może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.