Polacy i Czesi wymienią się wiedzą o bezpieczeństwie w kopalniach

3 listopada 2017, 16:15 Alert

W siedzibie Czeskiego Urzędu Górniczego (ČBÚ) w Pradze 30 i 31 października br. odbyło się spotkanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka i Prezesa Czeskiego Urzędu Górniczego Martina Štemberki.

Podczas obrad strony wymieniły się doświadczeniami w zakresie regulacji prawnych obu krajów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Rozmawiano także na temat skuteczności instrumentów prawnych, w jakie wyposażone zostały polski i czeski urząd górniczy. W trakcie dyskusji Prezesi zgodzili się, że korzystne będzie dla obu stron kontynuowanie wymiany doświadczeń, nie tylko na najwyższym szczeblu, ale także na poziomie ekspertów. Ustalono, że w tym celu powinny odbywać się regularne spotkania na terytorium Republiki Czeskiej i Polski. Współpraca będzie się koncentrować na: wymaganiach bezpieczeństwa maszyn stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, warunkach prowadzenia robót górniczych w środowiskach mogących powodować eksplozję metanu i pyłu węglowego, profilaktyce przeciwpożarowej oraz zapobieganiu tąpaniom. Prezesi zgodzili się, że następne wspólne spotkanie odbędzie się w Polsce w pierwszej połowie 2018 r., a posiedzenia grup ekspertów będą zwoływane ad hoc.

WUG