Zmiana statutu PKP S.A.

4 listopada 2015, 11:59 Alert

(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP S.A., które odbyło się 2 listopada 2015 r. było poświęcone zmianie statutu Spółki. Zmiana ta przede wszystkim poszerza krąg kandydatów na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki dając możliwość zasiadania na tym stanowisku szeregowym pracownikom, a nie tylko tym, którzy mają poparcie dużych struktur związkowych.

Celem zmiany było też zniwelowanie strukturalnych nieprawidłowości pozwalających na występowanie konfliktu interesów przy jednoczesnym pełnieniu funkcji liderów związków zawodowych i członków Rady Nadzorczej tej samej spółki. Wymogi dla członków Rady Nadzorczej PKP S.A. określone w nowym statucie wykluczają bowiem możliwość działania członka Rady Nadzorczej w podwójnej roli. Nowy statut PKP S.A. wskazuje m.in., że członek Rady Nadzorczej:

  • powinien legitymować się wyższym wykształceniem,
  • nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach organizacji związkowej (zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej), federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych,
  • nie może podejmować żadnych działań lub wykonywać jakichkolwiek zajęć, które były w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby budzić podejrzenie o stronniczość tego członka Rady Nadzorczej lub sprzyjanie swoim prywatnym interesom.

Podczas Zgromadzenia podjęto także decyzję o odwołaniu dwóch członków Rady Nadzorczej spółki ze względu na utratę zaufania.