25-lecie jedynej polskiej firmy wydobywającej ropę i gaz na Bałtyku

7 grudnia 2015, 14:21 Alert

(Lotos Petrobaltic)

Przedsiębiorstwo Petrobaltic, które obecnie działa jako spółka Lotos Petrobaltic, powstało pod koniec 1990 r. Ale jego historyczne korzenie sięgają znacznie wcześniej, bo aż lat 60. XX stulecia.

Pierwsze prace związane z poszukiwaniami naftowymi prowadziła w polskiej strefie ekonomicznej (w latach 1964-67) ekspedycja radziecka. Wykonano wówczas rekonesansowe prace sejsmiczne, które przyczyniły się do rozpoznania budowy geologicznej południowego Bałtyku. Efektem prac było wydzielenie 8 bloków strukturalnych z perspektywą eksploatacji ropy naftowej.

Polsko-radziecko-NRD-owska firma

Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego na południowym szelfie Morza Bałtyckiego rozpoczęły się na szerszą skalę 24 listopada 1975 r. Prowadziła je już Wspólna Organizacja Poszukiwań Naftowych na Morzu Bałtyckim „Petrobaltic”. Organizacja ta wykonała w latach 1975-1990 badania geologiczno-geofizyczne oraz przeprowadziła prace wiertnicze. W wyniku tych prac odkryto trzy złoża ropy naftowej i trzy złoża gazu ziemnego na szelfie polskim oraz jedno złoże ropy na szelfie rosyjskim. To między innymi złoże B3, z którego wydobywamy ropę nieprzerwanie od 1992 r, i złoże B8, które rozpoczęło produkcję testową 30 września 2015 r.

W 1990 r., w czasie wielkich przemian społeczno-politycznych w Europie, rozpadu ZSRR i połączenia się obu państw niemieckich, rządy krajów-udziałowców WOPN „Petrobaltic” podjęły decyzję o jej likwidacji. Majątek WOPN miał zostać podzielony między państwa-założycieli organizacji. Polska część załogi międzynarodowego przedsiębiorstwa rozpoczęła starania o przejęcie tego majątku.

27 listopada 1990 r. Minister Przemysłu i Handlu utworzył Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”. Przedsiębiorstwo przejęło majątek produkcyjny stanowiący udział Polski w likwidowanej międzynarodowej firmie oraz otrzymało środki finansowe na wykup od strony niemieckiej i rosyjskiej urządzeń i sprzętu niezbędnego do kontynuowania prac. Pierwszym dyrektorem polskiego „Petrobalticu” został Jan Kurek. Intensyfikacja prac na Bałtyku przyniosła wymierne efekty: w 1992 r. rozpoczęło się wydobycie ropy naftowej ze złoża B3 położonego w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Siedziba firmy wciąż mieści się przy ul. Stary Dwór 9 w Gdańsku, przy Nabrzeżu Flisaków.

26 czerwca 1992 roku zbiornikowiec Tarnobrzeg wpłynął do Portu Północnego w Gdańsku z pierwszym ładunkiem ropy wydobytej przez przedsiębiorstwo Petrobaltic ze złoża B3. Dzień wcześniej, 25 czerwca 1992 r. o godzinie 10:00, na złożu B3 zakończono załadunek Tarnobrzega (5497 m sześc. ropy). Po przygotowaniu statków i odpięcia zbiornikowca o 22:00 rozpoczęto holowanie Tarnobrzega do Portu Północnego. 26 czerwca 1992 r. zbiornikowiec wpłynął do portu, gdzie o 16:10 rozpoczął się rozładunek pierwszej w historii Petrobalticu ropy do instalacji portowych.

Obecnie

Spółka Lotos Petrobaltic ma czterdziestoletnie doświadczenie w poszukiwaniu i eksploatacji złóż ropy i gazu na Morzu Bałtyckim. Firma posiada 5 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin oraz 2 na poszukiwanie. Oprócz tego Lotos Petrobaltic posiada koncesję na wydobycie ropy i towarzyszącego jej gazu ze złoża B3; współudział w koncesji na wydobycie ropy oraz współwystępującego gazu ze złoża B8 oraz współudziały w 2 koncesjach na wydobycie gazu ze złóż B4 i B6.

Łączna powierzchnia bałtyckich koncesji wydobywczych Lotos Petrobaltiku wynosi blisko 148 km2 a łączna powierzchnia koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych to ponad 7,3 tys. km2. Dodatkowo we współpracy z PGNiG S.A., Lotos Petrobaltic prowadzi prace w poszukiwaniu węglowodorów na koncesjach lądowych, zlokalizowanych w północnej Polsce.

Ponadto spółka Lotos Petrobaltic obecna jest na norweskim szelfie kontynentalnym poprzez firmę Lotos E&P Norge, która posiada w sumie 27 koncesje i nabędzie dodatkowe 5 (zgody warunkowe na przejęcie udziałów w koncesjach w ramach tzw. pakietu Sleipner). Na 7 z nich Lotos Norge jest operatorem. Dzięki transakcji ilość złóż eksploatowanych w Norwegii zwiększy się z 3 do 7.

Dodatkowo Lotos Petrobaltic jest właścicielem firmy Lotos Geonafta, wydobywającej ropę naftową ze złóż lądowych na Litwie. Lotos Geonafta to największy producent ropy na Litwie.

W sumie, tj. Na złożach B3 i B8, w Norwegii i na Litwie Lotos Petrobaltic i jego spółki zależne wydobywają dziś średnio ok. 30 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej/dziennie). W skali całego roku daje to ok. 1,5 mln ton węglowodorów (ropa naftowa + gaz ziemny). Wielkości te przekraczają przyjęty dla segmentu wydobywczego cel strategiczny, który do końca 2015 r. miał wynieść 24 tys. boe/d (1,2 mln t węglowodorów).