Australijczycy chcą zgody na wydobycie węgla w Polsce przed końcem 2017 roku

28 kwietnia 2016, 10:15 Alert

(Prairie Mining Limited)

Prairie Mining Limited, spółka eksploracyjno-wydobywcza realizująca inwestycję budowy kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, publikuje raport za I kwartał 2016 r. Kluczowym wydarzeniem tego okresu było opublikowanie Wstępnego Studium Wykonalności, które potwierdziło bardzo atrakcyjne parametry operacyjne i finansowe projektu. W najbliższych kwartałach Spółka będzie prowadzić analizy i przygotowywać dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą w pierwszej połowie 2017 r.

– Wyniki Wstępnego Studium Wykonalności potwierdziły wyjątkowy potencjał kopalni Jan Karski. Dokument, który jest podstawą oceny projektu przez inwestorów i instytucje kredytujące, został bardzo dobrze przyjęty. Teraz koncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą ­– mówi Ben Stoikovich, Prezes Prairie. – Finalizujemy prace nad projektem zagospodarowania złoża. Kontynuujemy zakrojone na szeroką skalę badania środowiskowe oraz zabezpieczamy grunty pod infrastrukturę naziemną. Naszym celem jest złożenie wniosku o koncesję wydobywczą w pierwszych miesiącach 2017 r. i uzyskanie jej do końca przyszłego roku.

W I kwartale 2016 r. Prairie kontynuowała intensywne prace nad projektem zagospodarowania złoża Lublin. Zostanie on złożony do Okręgowego Urzędu Górniczego w celu uzyskania opinii. Zaopiniowany projekt zagospodarowania złoża jest jednym z wymogów uzyskania koncesji wydobywczej.
Ponadto Spółka kontynuuje zaawansowane prace nad raportem o oddziaływaniu na środowisko. Na podstawie raportu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje decyzję środowiskową niezbędną dla uzyskania koncesji wydobywczej. Procedura oceny oddziaływania na środowisko prowadzona jest zgodnie z najlepszymi polskimi oraz międzynarodowymi standardami i obejmuje szeroki zakres badań w terenie, monitoring środowiska, opracowania wpływu na ekosystem, badania społeczno-ekonomiczne oraz badanie zaangażowania i opinii społeczności lokalnej.

W opinii Spółki prace związane ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko zakończą się w 2016 r.Równolegle prowadzone są działania w celu zmiany lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, tak by umożliwiały one prowadzenie działalności wydobywczej. Kontynuowane jest też pozyskiwanie nieruchomości niezbędnych do budowy infrastruktury naziemnej oraz gwarantujących dostęp do infrastruktury transportowej.

– Bardzo skrupulatnie podchodzimy do etapu planowania inwestycji oraz analiz technicznych i środowiskowych. Przejawem tego jest między innymi duża precyzja danych zawartych we Wstępnym Studium Wykonalności. Tylko dobre rozpoznanie, zaplanowanie i przygotowanie inwestycji zapewni ostateczny sukces tak skomplikowanego projektu jakim jest budowa kopalni – mówi Mirosław Taras, Członek Rady Nadzorczej PD Co, spółki zależnej Prairie.

Prairie ma zabezpieczone finansowanie realizacji projektu aż do momentu rozpoczęcia budowy kopalni. Na koniec okresu aktywa finansowe Spółki wynosiły 18,8 mln AUD.

W minionym kwartale Prairie ukończyło i opublikowało Wstępne Studium Wykonalności, które potwierdziło bardzo atrakcyjne parametry operacyjne i finansowe projektu:

  • planowaną roczną sprzedaż na poziomie 6,34 mln ton (przy ustabilizowanej produkcji),
    średni gotówkowy koszt operacyjny poniżej 25 USD za tonę (przy ustabilizowanej produkcji) czyniący kopalnię Jan Karski najbardziej efektywnym kosztowo producentem w Europie,
  • roczną EBITDA wynoszącą 348 mln USD rocznie (przy ustabilizowanej produkcji),
    szacowany okres życia kopalni od uruchomienia produkcji – 24 lata,
  • sprzedawalną rezerwę surowcową na poziomie 139,1 mln ton.

W marcu zapadły dwa korzystne dla Prairie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) oddalający skargi LW Bogdanka na niekorzystne dla niej decyzje Ministra Środowiska dotyczące przyszłości złoża „Lublin”. WSA w sposób jednoznaczny potwierdził wyłączne prawo pierwszeństwa przysługujące PD Co, spółce zależnej Prairie, do zawarcia umowy użytkowania górniczego, a co za tym idzie – do uzyskania koncesji wydobywczej.

Prairie Mining Limited jest  spółką eksploracyjno-wydobywczą realizującą inwestycję budowy kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Spółka zakończyła program rozpoznawczy, a sporządzona dokumentacja geologiczna została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Dokumenty niezbędne do jej uzyskania Spółka planuje złożyć do Ministerstwa Środowiska w pierwszej połowie 2017 r.

Całkowite zasoby węgla w złożu węgla kamiennego „Lublin” oszacowane zgodnie z międzynarodowymi standardami (JORC) wynoszą 728 mln ton, w tym w kategorii wykazane 352 mln ton. Planowana roczna produkcja węgla handlowego wyniesie 6,3 mln ton. Kopalnia zostanie zaprojektowana i wybudowana przy wykorzystaniu nowoczesnych międzynarodowych technologii, co w połączeniu z bardzo korzystnymi warunkami geologicznymi w Zagłębiu Lubelskim, pozwoli na uzyskanie najniższych kosztów wydobycia węgla kamiennego w Europie.

Łączne nakłady inwestycyjne lubelskiego projektu szacowane są na 632 mln USD. Do czasu rozpoczęcia budowy kopalni Prairie ma zapewnione finansowanie, między innymi dzięki zaangażowaniu brytyjskiego funduszu CD Capital. Szacuje się, że dzięki powstaniu kopalni zostanie stworzonych bezpośrednio i pośrednio 10 000 miejsc pracy.