Wynik Azotów za czwarty kwartał 2023 roku został obciążony odpisami

25 kwietnia 2024, 08:34 Alert

Grupa Azoty przedstawiła wyniki za okres październik-grudzień 2023 roku. Wynik EBITDA wyniósł -10 milionów złotych przy marży -0,3 procent.. Spólka poinformowała, że jest to przyczyna odpisów aktualizacyjnych.

Grupa Azoty przedstawiła wyniki za ostatni kwartał 2023 roku. Skonsolidowany przychód spółki wyniósł 3 083 milionów złotych, wynik EBITDA -10 milonów złotych, przy marży EBITDA -0,3 procent.

– Wyniki Grupy Azoty w IV kwartale 2023 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych. Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących te aktywa została podana przez emitenta raportem bieżącym z 5 kwietnia 2024 roku – poinformowała spółka.

– Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2023 rok potwierdzają trudną sytuację Grupy Azoty. Kluczowe zadanie, jakie stoi przed obecnym zarządem to wypracowanie i wdrożenie planu naprawczego. Równolegle do prowadzonych rozmów z instytucjami finansowymi, szukamy synergii w ramach całej grupy kapitałowej, optymalizujemy koszty i wzmacniamy relacje z naszymi partnerami biznesowymi – powiedział Andrzej Skolmowski, wiceprezes Azotów.

Wspomniane odpisy poskutkowały zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT za czwarty kwartał o kwotę 1 562 miliony złotych. Azoty oznajmiły, że zgodnie z ich polityką rachunkowości odpisy w wysokości 1 425 milionów złotych są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Emitenta. Pozostałe 137 milionów złotych obniżyło wynik EBIT i EBITDA grupy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosło 13 545 milionów złotych oraz wynik EBITDA – 1366 milionów złotych przy marży -10,1 procent.

– W ubiegłym roku Grupa Azoty znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a wpływ na to miały zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wyniki Grupy Azoty w raportowanym okresie były determinowane przede wszystkim brakiem działań dostosowawczych po stronie spółki do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych. Pierwsze oznaki niekorzystnych trendów rynkowych były widoczne już w 2022 roku, z kolei w czerwcu ubiegłego roku Grupa Azoty wystąpiła do instytucji finansowych z wnioskiem o odstąpienie od stosowania wybranych kowenantów. Pomimo wyraźnego pogorszenia wyników finansowych, w kolejnych kwartałach spółka nie wypracowała kompleksowego programu działań naprawczych. Skutkowało to m.in. osłabieniem relacji z rynkiem i utrzymywaniem się wysokich kosztów produkcji wynikających z nadmiernych, w stosunku do cen rynkowych, kosztów zakupu gazu – napisała spółka odnosząc się do wyniku.

Azoty poinformowały, że w omawianym okresie ceny gazu i większości kluczowych surowców uległy stabiizacji co wymusiło spadek cen produktów spółki. Wynik jest też skutkiem niekorzystnych globalnych warunków makroekonomicznych.

  • Marża EBITDA w segmencie agro uległa poprawie względem identycznego okresu w 2022 roku i ukształtowała się na poziomi 5,5 procent.
  • Marża EBITDA w segmencie chemia wyniosła 2,7 procent, a wynik został pomniejszony o odpis aktualizujący.
  • W IV kwartale 20223 roku w segmencie tworzywa odnotowano marżę EBITDA w wysokości – 79,8 procent, Azoty poinformowały, że jest ona skutkiem wysokich kosztów rozruchu instalacji, które poniosła spółka zależna Azoty Polyolefins.

Wyniki podane przez spółkę są szacunkowe i mogę ulec zmianie. Dokładne dane zostanę przedstawione w raporcie za cały 2023 rok, który zostanie opublikowany 29 kwietnia 2024 roku.

Azoty / Marcin Karwowski

Czy pompa ciepła ci wystarczy? Bierzemy pod lupę popularne rozwiązania grzewcze