Baltic Pipe zdał test ekonomiczny

30 listopada 2017, 12:52 Alert

Po przeprowadzeniu oceny ofert otrzymanych w ramach 2 Fazy Open Season 2017 i zatwierdzeniu ostatecznej alokacji przepustowości, GAZ-SYSTEM oraz Energinet zostali zobowiązani przez krajowe organy regulacyjne do przeprowadzenia ocen rentowności projektu Baltic Pipe. W ich efekcie, obydwaj operatorzy uzyskali pozytywny wynik testu ekonomicznego, co oznacza że Umowy Przesyłowe w ramach Procedury Open Season 2017 powinny zostać zawarte najpóźniej do końca stycznia 2018 roku.

Kolejne kroki po Open Season 

Alokacja przepustowości w wyniku zakończonej w dniu 31 października 2017 r. 2 Fazy Open Season 2017 potwierdziła uzasadnienie biznesowe dla wybudowania niezbędnej infrastruktury przesyłowej pozwalającej na przesył gazu z Norwegii poprzez terytorium Danii do Polski oraz z Polski do Danii.

Zgodnie z Regulaminem Open Season 2017 warunkiem poprzedzającym zawarcie Umów Przesyłowych było przeprowadzenie przez obu operatorów Testu Ekonomicznego w celu oceny rentowności projektów dotyczących przepustowości przyrostowej, jak wskazano w Rozporządzeniu NC CAM.

Test ekonomiczny 

Zasady przeprowadzania Testu Ekonomicznego dla przepustowości przyrostowej wynikają z wytycznych Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu.

Test ekonomiczny został przeprowadzony w oparciu o kryteria zatwierdzone przez krajowe organy regulacyjne w Polsce i w Danii, tj. przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oraz Duńską Agencję Energii (DERA).

Pozytywny wynik testu ekonomicznego uzyskany przez GAZ-SYSTEM i Energinet oraz spełnienie innych warunków określonych w Regulaminie Open Season 2017 pozwoli każdemu z operatorów na zawarcie 15-letnich Umów Przesyłowych z uczestnikami rynku, którym została przydzielona przepustowość. Zgodnie z przyjętym harmonogramem podpisanie Umów Przesyłowych powinno nastąpić najpóźniej do końca stycznia 2018 roku.

Obecnie obaj operatorzy kontynuują działania w ramach projektu w celu umożliwienia pierwszych dostaw gazu od października 2022 roku, pod warunkiem, że w 2018 roku podjęta zostanie pozytywna decyzja o realizacji inwestycji. Ostateczna decyzja inwestycyjna, która zostanie podjęta w 2018 roku zależy, m.in. od spełnienia warunków określonych w Umowach Przesyłowych.

Więcej informacji na temat Procedury Open Season 2017 można znaleźć na stronach GAZ-SYSTEM i Energinet.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o wyniku Fazy 2 Procedury Open Season z 31 października 2017 r.

Gaz-System