Bezpieczna podróż koleją na święta

24 grudnia 2014, 08:36 Alert

(Urząd Transportu Kolejowego)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), prowadzi na terenie całego kraju działania kontrolne przewoźników pasażerskich w zakresie realizacji usług w przedświątecznym szczycie przewozowym.

W szczególności kontroli poddawane jest bezpieczeństwo podróżnych, w tym stan techniczny taboru kolejowego oraz komfort podróżowania np. zapewnienie odpowiedniej temperatury w pojazdach kolejowych. W wyniku dotychczas podjętych działań, prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w spółce PKP Intercity SA, polegające na niespełnianiu przez pojazdy kolejowe przewoźnika wymogów bezpieczeństwa, prawidłowej eksploatacji i komfortu podróżowania.

Prezes UTK w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i przeprowadzonych z urzędu postępowań administracyjnych, wyłączył z eksploatacji wagony przewoźnika PKP Intercity SA, niezapewniające bezpieczeństwa eksploatacji. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji, prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.