Bogdanka kontynuuje oszczędności

29 października 2015, 10:06 Energetyka

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka, której jednostką dominującą jest LW BogdankaS.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, wypracowała w I połowie 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 843,6 mln zł (mniej o 10,8% niż w tym samym okresie ubiegłego roku).  Wynik EBITDA wyniósł 291,8 mln zł, EBIT sięgnął 101,3 mln zł, a zysk netto 75,5 mln zł. W samym drugim kwartale, pomimo skonsolidowanych przychodów sięgających 415,3 mln zł, czyli niższych o 10,5% od osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego, GK LW Bogdanka wypracowała wyniki na poziomie EBITDA, EBIT i zysku netto lepsze zarówno od osiągniętych w drugim kwartale 2014 roku jak i pierwszym kwartale tego roku. Wyniosły one odpowiednio: EBITDA: 147,4 mln zł, EBIT: 53,2 mln zł, a zysk netto: 42,8 mln zł.

Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację na rynku, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające od stycznia br. ceny, wyniki osiągnięte w drugim kwartale oraz pierwszym półroczu tego roku należy ocenić jako dobre. Ich osiągnięcie było możliwe dzięki elastyczności działania Spółki (korzystanie od wielu lat z outsourcingu), ścisłej kontroli kosztów oraz optymalizacji CAPEX-u.

Produkcja węgla handlowego w I połowie 2015 r. wyniosła 3,9 mln ton i była niższa o 8,5% od poziomu osiągniętego w pierwszych 6 miesiącach 2014 r. Zrealizowana w I półroczu 2015 r. sprzedaż wyniosła 3,8 mln ton węgla i była niższa o 0,5 mln ton w ujęciu rok do roku. Spółka elastycznie dostosowywała wielkość produkcji do poziomu sprzedaży. Ten zaś wynikał z harmonogramu dostaw do odbiorców uwarunkowanego z kolei stosunkowo wysokim poziomem zapasów w elektrowniach.

Spółka zakłada sprzedaż węgla w 2015 r. na poziomie ok. 8,5 mln ton, przy jednoczesnym zabezpieczeniu mocy produkcyjnych na kolejne lata.

Spółka kontynuuje działania mające na celu dostosowanie działalności do obecnego poziomu wydobycia, dla którego kluczowym czynnikiem są możliwości sprzedaży na coraz trudniejszym rynku. Program dostosowawczy obejmuje optymalizację struktury wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych. Jego realizacja w I połowie 2015 r. przyniosła obniżkę kosztów rodzajowych o 11,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., całkowitych kosztów produkcji o 6,2% i kosztu własnego produkcji sprzedanej o 8,8%. Jednocześnie Spółka obniżyła o 199,4 mln zł plan inwestycyjny zakładany na rok bieżący (redukcja o kolejne 80  mln zł wobec założeń z czerwca br).

Równocześnie z ww. działaniami kontynuowane są prace mające na celu pozyskiwanie nowych klientów – Spółka wzmocniła zespół handlowy i pracuje nad pozyskaniem kontraktów z małymi i średnimi odbiorcami. W dalszym ciągu prowadzone są także rozmowy handlowe na Ukrainie.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po I połowie 2015 roku przedstawia tabela poniżej:

 

W tys. PLN II kw. 2015 II kw. 2014 Zmiana I półrocze 2015 I półrocze 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 415 281 463 831 -10,5% 843 560 945 371 -10,8%
Zysk brutto ze sprzedaży 53 293 49 630 7,4% 99 747 134 735 -26,0%
Rentowność sprzedaży brutto 12,8% 10,7% 19,6% 11,8% 14,3% -17,5%
EBITDA 147 392 130 119 13,3% 291 787 304 268 -4,1%
Rentowność EBITDA 35,5% 28,1% 26,3% 34,6% 32,2% 7,5%
Zysk operacyjny (EBIT) 53 168 40 700 30,6% 101 320 126 658 -20,0%
Rentowność EBIT 12,8% 8,8% 45,5% 12,0% 13,4% -10,4%
Zysk netto roku obrotowego 42 808 28 824 48,5% 75 498 91 424 -17,4%
Rentowność netto 10,3% 6,2% 66,1% 8,9% 9,7% -8,2%

 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta generuje w każdym z porównywanych okresów sprawozdawczych ponad 95% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży.

Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW Bogdanka S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia Polska S.A., Energą Elektrownie Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A., Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy S.A. i EDF Paliwa Sp. z o.o.

Zrealizowana w I półroczu 2015 roku sprzedaż przełożyła się na 13,5-procentowy udział LW Bogdanka S.A. w sprzedaży węgla energetycznego na krajowym rynku i 20,1-procentowy udział w rynku sprzedaży do energetyki zawodowej (wobec odpowiednio 16,6% i 24,9% na koniec 2014 roku), Spadek udziałów rynkowych wiąże się z wyprzedażą węgla po zaniżonych cenach przez KW S.A.

Na lepsze niż rok wcześniej wyniki w I półroczu 2015, oprócz outsourcingu, ścisłej kontroli kosztów oraz optymalizacji CAPEXu, wpływ miał także wypracowany poziom uzysku, który wyniósł 67,6%, wobec 66,1% w I półroczu 2014 roku. W samym drugim kwartale poziom uzysku wyniósł 68,3%, wobec 65,2% w tym samym okresie rok wcześniej.

W związku z prognozami zakładającymi dalszą presję na globalne ceny węgla oraz nadpodażą na rynku polskim Spółka wyznaczyła sobie jako podstawowy cel na 2015 r. zabezpieczenie gotówki, poprzez znaczące oszczędności w kosztach i planach inwestycyjnych.

W ramach optymalizacji działalności Spółki w pierwszym półroczu 2015 r. poczyniono następujące działania:

  • Zredukowano prace przygotowawcze do 10,2 km wyrobisk w 1H2015 wobec 16,4 km w 1H2014, w oparciu o plan produkcyjny na poziomie ok. 8,5 mln ton. Jednocześnie zachowany został potencjał produkcyjny na kolejne lata.
  • Uzyskano spadek zatrudnienia o 210 osób do 30 czerwca 2015 r. i 300 na koniec lipca 2015 (4630 pracowników w stosunku do 4930 na początku roku).
  • Przeprowadzono dalsze ograniczenia w planie inwestycyjnym na 2015 r., do poziomu 361 mln zł tj. o 80 mln zł mniej w stosunku do założeń z czerwca br. i 200 mln zł mniej w stosunku do planu pierwotnego.

W przypadku utrzymania się negatywnej sytuacji rynkowej Spółka planuje wdrożyć II etap programu restrukturyzacji zakładający kontynuację działań optymalizacyjnych i oszczędnościowych, koncentrujących się wokół wymienionych wyżej elementów.

– Działalność LW BOGDANKA S.A. oraz osiągnięte przez nią wyniki finansowe pozostawały pod wpływem trudnej sytuacji na rynku węgla, która spowodowała konieczność dostosowania naszej produkcji do możliwości sprzedaży na rynku. Niestety zmaterializowało się ryzyko dotyczące redukcji wolumenów objętych umowami z podmiotami, nad którymi kontrole sprawuje Skarb Państwa. Ten fakt w połączeniu z utrzymującą się nadpodażą węgla energetycznego, wysokim poziomem zapasów u jego najważniejszych odbiorców oraz silną presją na obniżkę cen zmusiły nas do korekty w dół planów sprzedażowych, a co za tym idzie produkcyjnych. Konsekwencją tego była kolejna znacząca redukcja zakładanych na 2015 r.  nakładów inwestycyjnych. Nie możemy liczyć na pomoc publiczną, z której obficie czerpią nasi śląscy konkurenci. Konkurujemy efektywnością podporządkowaną rachunkowi ekonomicznemu. Tym też podyktowane są podejmowane przez nas w skomplikowanej sytuacji rynkowej działania optymalizacyjne i oszczędnościowe, dzięki którym możemy uznać wyniki osiągnięte w drugim kwartale i całym pierwszym półroczu za dobre. Wierzę, iż m.in. za to właśnie inwestorzy doceniają Spółkę”  – powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A,

Źródło: LW Bogdanka