Branża energetyczna powinna zadbać o jakość poprodukcyjnych odpadów

29 maja 2018, 14:00 Alert
spalanie
Co zrobić z odpadami w przemyśle energetycznym? fot. CBE Polska

Co roku w Polsce wytwarza się około 15 milionów ton popiołów i żużli energetycznych oraz blisko 2,5 miliona ton gipsów z odsiarczania spalin, w związku z czym temat powinien jawić się nam jako doniosły – stwierdziła Agnieszka Skorupińska, lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii CMS podczas wykładu inaugurującego IV edycję seminarium pt. Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych, które zostało zorganizowane 17 maja 2018 przez firmę CBE Polska. Wydarzenie odbyło się pod patronatem BiznesAlert.pl.

Reprezentantka kancelarii CMS przypomniała, że ubocznymi produktami spalania nazywamy substancje mineralne powstałe podczas procesu wytwarzania energii z paliw stałych takich jak węgle, biomasa, odpady komunalne i paliwa alternatywne. Do UPS-ów zaliczamy między innymi popioły lotne, żużle, gipsy, produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu i inne odpady z gazów odlotowych oraz piaski ze złóż fluidalnych, stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, a także mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.

Wśród głównych sposobów zagospodarowania ubocznych produktów spalania należy wymienić produkcję cementu, stabilizację i rekultywację gruntów, podbudowę dróg, nawożenie gleb oraz produkcję materiałów pokroju soli używanej do poprawy bezpieczeństwa na zaśnieżonych drogach.

Produkt uboczny czy odpad?

Agnieszka Skorupińska zwraca uwagę na problemy z ustaleniem, kiedy dana substancja jest kwalifikowana jako produkt uboczny, a kiedy jako odpad. Przy rozstrzyganiu rzeczonego dylematu pomocne będą następujące akty prawne:
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 XI 2008 roku w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy
Decyzja Komisji z dnia 3 V 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych
Ustawa z 14 XII 2012 roku o odpadach
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 XII 2014 roku w sprawie katalogu odpadów

Kwalifikacja odpadów zgodnie z prawem polskim

Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając źródło ich powstawania, właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w załączniku nr 3 do ustawy, składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi – poinformowała przedstawicielka kancelarii CMS.

UPS jako odpady niebezpieczne

Zgodnie z EKO, wszelkie odpady oznaczone gwiazdką (*) w wykazie odpadów są uznawane za odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE, chyba że zastosowanie ma art. 20 tej dyrektywy. Zgodnie z PKO, odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Lista właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne, znajduje się w załączniku nr III do Ramowej Dyrektywy Odpadowej. Agnieszka Skorupińska przypomniała również o Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., które zastępuje załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.

Więcej informacji na stronie organizatora