Co dalej z Policami? Grupa Azoty musi zwołać walne zgromadzenie

8 kwietnia 2024, 09:00 Alert

Grupa Azoty, Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Polyolefins utworzyły kolejne odpisy w wynikach za 2023 r. Ich wielkość oznacza konieczność zwołania walnego zgromadzenia w celu głosowania nad dalszym istnieniem Zakładów Chemicznych Police – poinformowała Grupa Azoty w komunikacie.

Grupa Azoty Tarnów. Fot. BiznesAlert.pl
Grupa Azoty Tarnów. Fot. BiznesAlert.pl

Grupa Azoty i jej spółki zależne dokonały odpisów aktualizujących wartość swoich aktywów trwałych, co spowodowało obniżenie skonsolidowanego wyniku EBIT o łączną kwotę 1,553 mld zł. Firma podkreśliła, że te odpisy są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie wpłynęły na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty.

Konieczność dokonania tych odpisów wynikała z przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów trwałych zarówno dla nawozów, jak i tworzyw w Grupie Azoty. W przypadku tworzyw stwierdzono niedobór szacowanej wartości odzyskiwalnej majątku w porównaniu do wartości księgowej, a to skłoniło do podjęcia decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości minus 59 mln zł.

– Okoliczność ta wynika z prognozowanego pogorszenia rentowności w związku z osłabieniem długoterminowych prognoz rynkowych – czytamy w komunikacie.

W przypadku nawozów nie było konieczności dokonania aktualizacji odpisów.

Jednakże po przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów trwałych, stwierdzono niedobór wartości odzyskiwalnej w stosunku do wartości księgowej w spółce Utraty w Policach i w spółce Polyolefins. Z tego powodu konieczne było utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w ośrodku Nawozy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police na kwotę minus 151 milionów złotych.

Decyzja o dokonaniu odpisu wynikała głównie z pogorszenia długoterminowych prognoz rynkowych i przyszłych przepływów pieniężnych, szczególnie dotyczących produktów azotowych przeznaczonych do zastosowań technicznych.

Po zbadaniu testu na utratę wartości przez biegłego rewidenta kwota odpisu na utratę wartości aktywów w spółce Grupa Azoty Polyolefins została zwiększona z minus 206 milionów złotych do minus 1,343 miliarda złotych.

Aktualizacja w stosunku do wyceny z dnia 30 września 2023 r. opcji put i call dla akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Polyolefins w w wysokości (minus) 145 mln zł wpływa na obniżenie poziomu wyniku jednostkowego brutto w czwartym kwartale 2023 r. – czytamy.

Prognozowana szacunkowa strata na udzielonych pożyczkach przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins w wysokości 138 milionów złotych przyczyniła się do obniżenia wyniku jednostkowego brutto w czwartym kwartale 2023 roku.

Grupa Azoty będzie musiała dokonać odpisów na wartość akcji spółek zależnych w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok. Odpisy te wyniosą minus 503 miliony złotych dla Polic oraz minus 463 miliony złotych dla Grupy Azoty Polyolefins (więcej o 63 miliony złotych niż zakładano w marcu).

Te odpisy kwestionują przyszłość Polic. Przewidywane odpisy obniżą wynik brutto Grupy Azoty Police w sprawozdaniu jednostkowym o 966 milionów złotych, w porównaniu do wcześniej szacowanego spadku o 400 milionów złotych.

Zdarzenia związane z aktualizacją modelu finansowego spółki Grupa Azoty Polyolefins wpłyną na wyniki jednostkowe oraz skonsolidowane Grupy Azoty Police. Konieczne będzie podjęcie decyzji w sprawie dalszego istnienia Grupy Azoty Polyolefins.

W rezultacie powyższych oszacowań mogą pojawić się przesłanki do zwołania walnego zgromadzenia, zgodnie z artykułem 397 kodeksu spółek handlowych, w celu podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Grupa Azoty / Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Grupa Azoty Polyolefins dostała warunki finansowania kolejnego etapu projektu Polimery Police