EBI wesprze modernizację dróg w północnej Polsce

17 listopada 2016, 16:45 Alert

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 270 mln euro na sfinansowanie modernizacji czterdziestokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Koszwałami a Kazimierzowem w północnej Polsce.

„Projekt ten pomoże usunąć zatory na drogach zarówno w komunikacji długodystansowej, jak i między obszarami miejskimi Gdańska i Elbląga. Jednocześnie podniesie jakość życia mieszkańców, zwiększając bezpieczeństwo transportu oraz pozytywnie wpłynie na środowisko, zmniejszając emisje zanieczyszczeń. Kredyt EBI będzie mieć kluczowe znaczenie dla realizacji tego projektu” – powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność EBI w Polsce.

Źródło: BGK

Kredyt EBI sfinansuje budowę czterdziestokilometrowej, dwujezdniowej, dwupasmowej drogi ekspresowej, której przebieg pokrywa się częściowo z istniejącymi drogami, a częściowo zostanie wytyczony od zera w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Inwestycja obejmie również cztery węzły drogowe i ponad 70 konstrukcji budowlanych, w tym dwa mosty na Wiśle.

Kredytobiorcą jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z którym EBI łączy długa i owocna współpraca.

„Dzisiejsza umowa potwierdza dobrą współpracę BGK z EBI, która trwa od blisko 15 lat. Dzięki niej pozyskujemy długoterminowe finansowanie między innymi dla kluczowych inwestycji drogowych w Polsce. Wliczając wartość dzisiejszej umowy łączne środki pozyskane z EBI na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego wynoszą 11,3 mld EUR” – powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), odpowiedzialna za budowę, utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych w Polsce jest głównym promotorem projektu i ostatecznym beneficjentem kredytu EBI.

Szacunkowe całkowite koszty projektu to 680 mln euro. EBI sfinansuje do 40% kosztów, zaś reszta zostanie pokryta ze środków Funduszu Spójności UE oraz budżetu państwa.

Informacje ogólne:

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Zgodnie z planami rządu będzie działać w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. BGK zarządza także programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, zgodnie z przyjętym przez polski rząd Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zostanie utworzona do końca 2016 roku. Grupa będzie integrować, w ramach spójnej strategii i profesjonalnych standardów zarządzania: Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Centrum strategicznym tworzonej grupy jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. Celem PFR jest zapewnienie sprawnych narzędzi realizacji polityki rozwoju oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski w ramach jednolitej platformy instrumentów rozwojowych dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych. PFR działa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.

Bank Gospodarstwa Krajowego