Eksperci: Potrzebna jest specustawa na rzecz cyberbezpieczeństwa

10 czerwca 2016, 15:30 Cyberprzestrzeń

Potrzebna jest ustawa kompleksowo podejmująca problem cyberbezpieczeństwa, która będzie szeroko konsultowana ze wszystkimi najważniejszymi interesariuszami – wskazuje Instytut Kościuszki w opublikowanych dziś rekomendacjach z I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL. Dokument zawiera konkretne pomysły rozwiązań mających na celu wzmocnienie narodowego cyberbezpieczeństwa Polski.

Źródło: Cybersec

– Mamy nadzieję, że rekomendacje będą ważnym punktem odniesienia dla podmiotów zaangażowanych w proces budowy polskiego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. MC, BBN, czy MON. Ważną rolę będzie odgrywał również sektor prywatny, który powinien aktywnie włączyć się w tworzenie fundamentów współpracy publiczno-prywatnej – mówi Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki.

W dokumencie podkreślona została konieczność stworzenia ośrodka koordynującego strategiczne działania związane z budową systemu cyberbezpieczeństwa RP. W pierwszej kolejności należy skupić się na integracji wysiłków różnorodnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań w tym obszarze. Niezbędne jest również stworzenie sprawnego, skutecznego i kompleksowego systemu zapobiegania łamaniu prawa oraz prowadzenia działalności przestępczej w cyberprzestrzeni, a także systemu ujawniania i ścigania takiej działalności. W tym zakresie, zdaniem ekspertów, konieczne jest nadanie instytucjom publicznym odpowiednich kompetencji. Działania te mają charakter prewencyjny i mogą przyczynić się do obniżenia rosnącego w szybkim tempie poziomu cyberprzestępczości.

Ważnym problemem poruszanym przez ekspertów jest również coraz większy deficyt specjalistów w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa. Mając na uwadze strategiczne kierunki rozwoju gospodarczego Polski, należy określić zapotrzebowanie na konkretne cyfrowe kompetencje zawodowe. Dzięki temu, możliwe będzie budowanie kapitału ludzkiego w sektorze cyberbezpieczeństwa, który w najbliższych latach będzie rozwijał się w bardzo szybkim tempie. W tym kontekście, uwzględnić należy m.in. potencjał naszych rodzimych inżynierów i programistów, którzy kształceni są przez polskie uczelnie na światowej klasy specjalistów. Rozwój polskiego sektora IT i cyberbezpieczeństwa może stanowić wartość dodaną dla polskiej gospodarki i pomóc Polsce wyjść z pułapki średniego dochodu, zwłaszcza jeśli uda się zatrzymać w kraju najlepszych ekspertów w tej dziedzinie.

Dodatkowo, konieczne jest również uruchomienie programu zamówień rządowych i wojskowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego, które umożliwią stworzenie wewnętrznego rynku na produkty cyberbezpieczeństwa. Finansowanie takich projektów zapewnić można z m.in. budżetu programu „Innowacyjna Polska”, czy przeznaczenia pewnej puli budżetu MON – ok. 2% PKB. Te kwoty pozwoliłyby zbudować polski odpowiednik DARPA.

Jak wskazuje Instytut Kościuszki, kompetencje oraz produkty i usługi dla sektora cyberbezpieczeństwa powinny być rozwijane i tworzone w tzw. „cyberhubach” – organizmach skoncentrowanych na tworzeniu zachęt dla rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa, edukujących zasoby ludzkie, łączących popyt z podażą oraz tworzących sektor badań i rozwoju. Jedną z pierwszych inicjatyw w tym zakresie jest rozpoczęty przez Instytut Kościuszki projekt mający na celu stworzenie „CYBERSEC HUBu”
w Krakowie.

Dokument zawierający wnioski z I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa koncentruje się na czterech ścieżkach tematycznych: Państwo, Wojsko, Przyszłość i Biznes. – Rekomendacje zostaną przekazane najważniejszym decydentom politycznym, przedstawicielom sektora biznesu i środowisk eksperckich, a następnie Instytut Kościuszki oceni, na ile pomysły te udało się zrealizować – podkreśla dr JoannaŚwiątkowska, dyrektor programowa CYBERSEC PL, ekspert Instytutu Kościuszki.

Pełny dokument z rekomendacjami: CYBERSEC PL

Źródło: Instytut Kościuszki